نویسنده = �������������� ������ ��������
شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های ارتباطاتی و رسانه‌ای دولتی

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 517-538

10.22059/jipa.2017.243132.2110

طاهر روشندل اربطانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ علی ربیعی؛ سودابه رادفرد


معرفی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نقشة راهبردی (مطالعة موردی: روزنامة همشهری)

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 175-200

10.22059/jipa.2013.50401

علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر؛ علی اصغر محکی؛ ابوالفضل دانایی


تحلیل شاخص‌های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی (پیمایشی پیرامون روستای گرمه)

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1392، صفحه 41-64

10.22059/jipa.2013.35547

سهیلا بورقانی فراهانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ سحر مشهدی


طراحی مدل عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری

دوره 2، شماره 4، فروردین 1389

غلامرضا طالقانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ عابد عابدی جعفری