طراحی مدل عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

بیش از یک دهه نیست که مدیریت شهری به‌عنوان رشته‌ای نوین، مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. این رویکرد جدید به مسایل شهروندان و فضاهای شهری، اشتراکات گسترده‌ای با سایر علوم همانند مدیریت دولتی، جامعه شناسی، شهرسازی و ... دارد. متغیر اعتماد به دلیل ماهیت چند سطحی و چند رشته ای خود از جمله نقاط اشتراک بین علوم اجتماعی است. در این پژوهش با مرور این متغیر و مؤلفه‌های مؤثر بر آن در گستره‌ای وسیع و دسته‌بندی آن‌ها براساس مدل پاورز، سعی بر طراحی مدل متغیرهای تأثیرگذار بر اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری شده است. در بخش ادبیات پژوهش، 112 متغیر مرتبط با اعتماد که در پژوهش‌های پیشین توسط 68 پژوهشگر این حوزه مورد توجه قرار گرفته، بررسی شده‌اند. با حذف متغیرهای سطح فردی و اضافه کردن متغیرهای ویژه‌ی حوزه‌ی شهری، متغیرها برای تعیین میزان اهمیت، صحت دسته بندی و افزودن متغیرهای جدید در اختیار گروه شرکت کننده در دلفی قرار گرفته و پس از سه مرحله برگزاری پانل، متغیرهای تغییر، تصحیح و دسته‌بندی شده‌اند و برای استفاده در مدل انتخاب شدند. پس از طراحی پرسشنامه و سنجش روایی و پایایی آن، با استفاده از تحلیل نتایج پرسشنامه‌های توزیع شده توسط روش تحلیل عاملی، مدلی با 4 مؤلفه طراحی شده است. 4 مؤلفه‌ی مدل، شامل ویژگی-های اعتماد کننده، ویژگی‌های اعتماد شونده، ویژگی‌های محیط و موضوع‌های اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing A Model of Factors Affecting the Citizens Trust Toward Urban Management

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Taleghani
  • Ali Akbar Farhangi
  • Abed Abedijafari

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizens
  • Delphi technique
  • trust
  • Trustee
  • Truster
  • Urban Management