شناسایی یک خط پی‎رنگ جدید در روایت‎های خط‎مشی عمومی با استفاده از چارچوب روایی خط‎مشی به‎منظور پیش‎بینی تغییرات خط‎مشی عمومی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده‎ی مدیریت، دانشگاه تهران

4 دکترای مدیریت رسانه، دانشکده‎ی مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی عوامل ایجادکننده‎ی تغییر در فرایند خط‎مشی ،نقش به‎سزایی در تحقق فرایند خط‎مشی سالم دارد. چارچوب روایی خط‎مشی (NPF) به‎منظور  شناسایی عوامل ایجادکننده‎ی تغییرات در خط‎مشی، مفاهیم و ابزارهای تازه‎ای معرفی می‎کند. یکی از متغیرهای مهم در چارچوب روایی خط‎مشی، ساختار روایت‎های متولیان خط‎مشی از موضوعات خط‎مشی عمومی است. ساختار روایت دارای عناصری است که اصلی‎ترین آن پی‎رنگ است. خط پی‎رنگ نیز مجموعه‎ پی‎رنگ‎های منسجمی است که امکان دسته‎بندی و تفکیک روایت‎ها را به‎وجود می‎آورد. برای شناسایی خط پی‎رنگ‎های مربوط به روایت‎های خط‎مشی، یک پژوهش طولی 10 ساله (1391-1381) روی روایت‎های خط‎مشی، درخصوص موضوع هدفمندی یارانه‎ها انجام شده است. تحلیل روایت‎ها که با استفاده از الگوی تحلیل محتوای روایت هاولند انجام شده، نشان می‎دهد قضایای پژوهش مورد تأیید هستند. تحلیل روایتی، افزون‎‎بر شش پی‎رنگ معرفی‎شده، پی‎رنگ‎های دیگری را نیز آشکار کرده است. خط پی‎رنگ جدید معرفی‎شده به راویان خط‎مشی کمک می‎کند تا در هر مرحله از فرایند خط‎مشی، آگاهانه‎تر و بر اساس موقعیت و نیاز خط‎مشی به پی‎رنگ روایت‎هایشان شکل دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of a New Plot Line in the Public Policy Narratives Using Narrative Policy Framework in order to Predict Public Policy Changes in Iran

نویسندگان [English]

  • Amiri Amiri 1
  • Farhangi Farhangi 2
  • Pourezzat Pourezzat 3
  • Gholampour Rad Gholampour Rad 4
چکیده [English]

Identification of the factors causing change in policy process plays an important role in implementing healthy policy process. Narrative policy framework introduces new concepts and tools to identify the factors causing policy change. One of the important variables in narrative policy framework is narrative structure. Narrative structure has so many elements which the main one is plot. Plot line is a series of coherent plots which allows you to sort and categorize the narratives. A longitude 10 year research (2002-2012) has been conducted on policy narratives with the subject of subsidy purposefulness in order to identify the plots of policy narratives. The analysis of narratives using the content analysis pattern of Howland indicates that research propositions have beenconfirmed. Narrative analysis has revealed some other plots in addition to six above-mentioned plots. This new plot helps policy narrators to form narrative plots with more awareness and based on context.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Change
  • Narrative Framework Policy
  • Public Policy Narratives
  • Plot
  • Plot Line
1 .     اسکولز، ر. (1383). درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه‎ی فرزانه طاهری. تهران: نشر آگه.##
2 .     بارت، ر. (1387). درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت­ها، ترجمه‎ی محمد راغب. تهران: نشر فرهنگ صبا. ##
3 .     تولان، جی.م. (1383). درآمدی نقادانه، زبان شناختی بر روایت. ترجمه‎ی ابوالفضل حری، تهران: انتشارات بنیادی سینمایی فارابی. ##
4 .     شمیسا، س. (1381). انواع ادبی. تهران: انتشارات فردوس.##
5 .     والاس، م. (1389).  نظریههای روایت، ترجمه‎ی محمد شهبا، تهران: انتشارات هرمس.##
6 .    Ascher, W. and Hirschfelder Ascher, B. (2004). Linking Lasswell's Political Psychology and the Policy Sciences. Policy sciences, 37(1): 23-36.##
7 .    Hartlapp, M. and Kemmerting, A. (2008). When a Solution becomes the Problem: The Causes of Policy Reversal on Early Exit from the Labor Force. Journal Social Policy, 18 (4): 366-379.##
8 .    Hirschi, C. and Windmer, T. (2010). Policy Change and Policy Statis: Comparing Swiss Foreign Policy toward South Africa (1968-1994) and Iraq (1990-1991). The Policy Studies Journal, 38 (3): 537-563. ##
9 .    Howland, D., Backer, M.L., Prelli, L.J. (2006). Merging Content analysis and the policy sciences: A system to discern policy – specific trends from news media reports. Policy Sciences, 39: 205-231.##
10 .           Jones, M. D. and McBeth, M.K. (2010), A Narrative Policy Framework: Clear Enough to be Wrong?, The Policy Studies Journal, 38 (2): 329-353. ##
11 .           Kraft, M. E. and Furlong, S.R. (2004) Public policy; politics, Analysis and Alternatives, CQ Press.##
12 .           McBeth, M. K., Shanahan, E. A., Arnell, R.J., Hathaway, P. L. (2006). The Intersection of Narrative Policy Analysis and Policy Change Theory, The Policy Studies Journal, 35 (1): 87-108.##
13 .           Shanahn, E.J., Jones, D. M. and McBeth, M. K. (2011). Policy Narrative and Policy Processes, Policy Studies Journal, 39 (3): 535-561.##
14 .           Stone, D. (2002). Policy Paradox: The Art of Political Decision Making. New York: W. W. Norton & Company. ##
15 .           Van Gorp, B. (2007). The Constructionist Approach to Framing Bringing Culture Bakin, Journal of Communication, 57: 60-78.##
16 .           Yin, R.K. (2003). Case Study Research: Design and Methods, Fifth Edition, Sage Publication.##