نویسنده = طاهر روشندل اربطانی
مطالعه تطبیقی الگوی حکمرانی صوت‌وتصویر فراگیر در روسیه، ترکیه و کره جنوبی

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 258-292

10.22059/jipa.2023.351991.3251

منصوره اخوان؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید وحید عقیلی؛ داتیس خواجه ئیان


طراحی مدل سیاست‌گذاری در سینمای ایران با هدف ارتقای جایگاه بین‌المللی آن

دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 169-194

10.22059/jipa.2022.341680.3141

رضا میرمحرابی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ عطاءاله ابطحی


شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های ارتباطاتی و رسانه‌ای دولتی

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 517-538

10.22059/jipa.2017.243132.2110

طاهر روشندل اربطانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ علی ربیعی؛ سودابه رادفرد


عوامل تعیین کنندة شکاف دیجیتالی (مطالعة موردی: شهروندان شهر رفسنجان)

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 681-703

10.22059/jipa.2014.52035

طاهر روشندل اربطانی؛ حسین کاظمی؛ فهیمه حاج اسماعیلی


بررسی اثرات همگرایی بر مدیریت رسانه‌های خبری چاپی ‌مورد مطالعه روزنامه همشهری

دوره 3، شماره 8، دی 1390، صفحه 39-56

طاهر روشندل اربطانی؛ علی دیواندری؛ سارا جانه


تبیین جایگاه رسانه‎های جمعی در جامعه‌ی دانایی با رویکرد مدیریتی

دوره 2، شماره 5، مهر 1389

محمد صادق ضیایی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ حسن خجسته؛ حسین مستقیمی


عوامل سازمانی مؤثر بر قابلیت استخدام کارکنان در ‌سازمان‌های دولتی

دوره 2، شماره 4، فروردین 1389

شمس السادات زاهدی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ اکبر حسن‌پور