نویسنده = طاهر روشندل اربطانی
تعداد مقالات: 8
1. مطالعه آسیب‎شناسانه صنعت مطبوعات دولتی کشور و شناسایی ابعاد زیست‎بومی آنها در انطباق با محیط جدید رسانه‌ای

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 443-458

اصغر نعمتی؛ بهرام علیشیری؛ طاهر روشندل اربطانی؛ ناصر آزاد


2. شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های ارتباطاتی و رسانه‌ای دولتی

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 517-538

طاهر روشندل اربطانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ علی ربیعی؛ سودابه رادفرد


3. پژوهشی بنیادین در حوزۀ مفاهیم نظری سیاستگذاری رسانه ای

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 481-504

طاهر روشندل اربطانی


4. عوامل تعیین کنندة شکاف دیجیتالی (مطالعة موردی: شهروندان شهر رفسنجان)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 681-703

طاهر روشندل اربطانی؛ حسین کاظمی؛ فهیمه حاج اسماعیلی


5. تبیین مدل توسعة منابع انسانی به منظور دستیابی به شهرت رسانه‌ای (مورد مطالعه: واحد مرکزی خبر)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 139-156

طاهر روشندل اربطانی؛ سید مهدی شریفی؛ عباس نرگسیان


6. بررسی اثرات همگرایی بر مدیریت رسانه‌های خبری چاپی ‌مورد مطالعه روزنامه همشهری

دوره 3، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 39-56

طاهر روشندل اربطانی؛ علی دیواندری؛ سارا جانه


7. تبیین جایگاه رسانه‎های جمعی در جامعه‌ی دانایی با رویکرد مدیریتی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389

محمد صادق ضیایی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ حسن خجسته؛ حسین مستقیمی


8. عوامل سازمانی مؤثر بر قابلیت استخدام کارکنان در ‌سازمان‌های دولتی

دوره 2، شماره 4، بهار 1389

شمس السادات زاهدی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ اکبر حسن‌پور