دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، فروردین 1391، صفحه 1-140 (مدیریت دولتی) 
ارتباط دولت و مدیریت عمومی در ایران؛ نگاهی تاریخی ـ تطبیقی

صفحه 117-140

10.22059/jipa.2012.28728

روح‌الله نوری؛ حسن عابدی ‌جعفری؛ داوود فیرحی؛ ابوالحسن فقیهی؛ غلامرضا طالقانی