ارتباط دولت و مدیریت عمومی در ایران؛ نگاهی تاریخی ـ تطبیقی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه تهران، ایران

4 استاد دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران

5 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

خلأ تئوری مدیریت عمومی متناسب با نظریه دولت جمهوری اسلامی در محافل آکادمیک، اجرایی، سیاستگزاری و تصمیم‌گیری احساس می‌شود. چرا که به نظر می‌رسد بین دولت و مدیریت عمومی ارزش‌های مشترکی وجود دارد. مسئله‌ای که این مقاله درصدد بررسی آن است. برای این منظور با استفاده از تجزیه و تحلیل تاریخی ـ تطبیقی، ارتباط و تناظر تاریخی دولت و مدیریت عمومی در غرب و ایران بررسی شد. سپس ارزش‌های مشترک بین نظریات دولت و مدیریت عمومی استخراج و مدل‌‌سازی گردید. در پایان پیوند دولت و مدیریت عمومی در غرب و ایران بر اساس ارزش‌های مورد تأکید در دو نظریه تبیین شد. نتیجه‌ این بررسی‌ها نشان داد؛ اولاً، بین نظریه‌های دولت و مدیریت عمومی تناسب زیادی وجود دارد. ثانیاً، نظریه‌های دولت و مدیریت عمومی در غرب برای مسائل، ‌شرایط و نیازهای آن جوامع بوده و با هم تناسب زیادی دارند. ثالثاً، تا زمان ورود ایران به انقلاب مشروطه و آغاز دگردیسی نظریه دولت در ایران، بین نظام سیاسی و مدیریت عمومی تناسب برقرار بوده اما از آن زمان به ویژه با مطرح شدن حاکمیت دینی از یک سو و حاکمیت دموکراتیک و قانونی از سوی دیگر، تناسب بین دولت و مدیریت عمومی دچار چالش شده و هنوز هم به قرار و ثبات مشخصی نرسیده است. چالش‌هایی پیش‌روی تئوری مدیریت عمومی متناسب با دولت جمهوری اسلامی وجود دارد که مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of State and Public Administration in Iran: A Comparative-Historical Study

نویسندگان [English]

 • roohallah noori 1
 • Hassan Abedijafari 2
 • Davoud Feirahi 3
 • Abolhasan Faghihi 4
 • Gholamreza Taleghani Taleghani 5
چکیده [English]

Lack of public administration theory for Islamic Republic State in academic, administrative, Policy and decision making fields are felt. Why, it seems that between the State and public administration are common values. This paper seeks to investigate this issue. For this purpose, using comparative-historical analysis first, the historical relations and correspondence between state and public administration in the West and Iran were investigated. Second, The common values between the theories of state and public administration was extracted and modeled. Third, the relationship between state and public management in the West and Iran based on the values emphasized in both theories was explained. The results showed; first, there is correspondence between the theories of state and public administration. Second, theories of state and public administration in the West established for the problems, conditions and needs of its societies. Third, until the Constitutional Revolution and the transformation of state theory, has been correspondence between public administration and political system, But since then, especially with raising of religious rule on the one hand and democratic and legal governance on the other hand, proportionality between the state and public administration have been challenged. Accordingly, some of the challenges of public administration theory appropriate for the Islamic Republic state have been mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Common Values
 • Comparative- Historical.
 • Iran
 • public administration
 • state
 • West