نویسنده = ������������������� ���������������
تحلیل خط‎مشی‎گذاری مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزودۀ ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 137-160

10.22059/jipa.2018.255215.2246

علی شیخ حسنی؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم الله دانشفرد


ارائۀ الگوی دستور کار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری در ایران

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 615-640

10.22059/jipa.2018.248615.2154

احمد ابوالحسنی رنجبر؛ کرم الله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی