ارائۀ الگوی دستور کار خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران.

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران

3 3. استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف ارائۀ الگوی دستور کار خط­مشی­های اصلاح نظام اداری در ایران و با استفاده از نظریۀ داده­بنیاد اجرا شده است. در این پژوهش 16 مصاحبه با خبرگان نظام اداری به عمل آمد. داده­ها توسط کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده و قضایای پژوهش ارائه شدند. نتایج نشان داد شرایط علّی اثرگذار بر دستور کار خط­مشی­های اصلاح نظام اداری شامل حوزه­های ساختاری و سازماندهی، بهره­وری، سرمایۀ انسانی، مدیریتی، قوانین و مقررات و ارتباطات بین‎المللی است. عوامل مداخله­گر نیز دربردارندۀ شبکه­های اجتماعی، کانون­های تفکر، عدم تخصیص بهینۀ بودجه و بی‎انگیزگی و تعهد نامستمر مدیران و کارگزاران است که با توجه به عوامل زمینه­ای شامل جریان­های سیاسی، اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی ـ فناوری، بین­المللی و سازمانی ـ اداری بر دستور کار خط­مشی­های اصلاح نظام اداری تأثیرگذارند. همچنین راهبردهای ارائه‌شده شامل انطباق قابلیت­ها، ظرفیت­ها و توانایی­های نظام اداری با نقش و وظایف یک دولت ایده­آل و مطلوب و فرهنگ­سازی برای ایجاد تحول و اصلاح در نظام اداری هستند که به پیامدهای مثبت اصلاح نظام اداری منجر می­شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Agenda Setting for the Reformation Policies of Administrative System in Iran

نویسندگان [English]

  • ahmad abolhasani 1
  • karamollah daneshfard 2
  • abolhasan faghihi 3
1 Ph.D. Student, Department of Public Administration, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 2. Prof., Department of Public Administration, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 3. Prof., Department of Public Administration, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of presenting an agenda for the reformation of the policies of administrative system in Iran using data-based theory. 16 interviews were conducted with the experts in administrative system. The data were analyzed using selective, open coding step and then research themes were presented. The results showed that causal conditions affecting the agenda for the reformation of policies of administrative system include structural and organizational areas, productivity, human capital, management, laws and regulations, and international relations. Intervening factors include: social networks, think tanks, lack of optimal budget allocations, and lack of motivation and continuous commitment of the managers and agents, which will affect the agenda for the reformation of policies of administrative system according to background factors such as political, socio-cultural, economic-technological, international and organizational- administrative trends. Moreover, the proposed strategies namely adaptation of capabilities, capacities, and capabilities of the administrative system with the role and tasks of an ideal and desirable government, as well as developing culture for an evolution and reform in administrative system, can result in positive consequences to administrative system reforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative System
  • Administrative transformation
  • Agenda setting
  • Grounded theory
  • Policy making
آغاز، ع. (1388). الگوی ساختار بوروکراسی دولتی ایران با تأکید بر فرهنگ بوم­شناسانه. رسالة دکتری رشتة مدیریت دولتی، تهران: دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
اسدی­فرد، ر.، فانی، ع.، آذر، ع. و الوانی، م. (1395). مدل تجزیه و تحلیل خط­مشی عمومی در ایران. فصلنامۀ مدیریت دولتی، 8 (2)، 276- 255.
اسمیت، ک.­ ب.؛ لاریمر، ک. و. (1392). درآمدی بر نظریۀ خط­مشی­گذاری عمومی (تقابل نظری عقلانیت­گراها و فرااثبات­گراها). ترجمۀ حسن دانایی­فرد، تهران: انتشارات صفار.
الوانی، م. (1395). تصمیم­گیری و تعیین خط­مشی دولتی. تهران: انتشارات سمت.
الوانی، م.؛ شریف­زاده، ف. (1394). فرایند خط­مشی­گذاری عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
الوانی، م.؛ آذر، ع.؛ دانایی­فرد، ح. (1390) ، روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات اشراقی.
الوانی، م.؛ سلطانی­عربشاهی، س. (1380). مدیریت تطبیقی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
پورعابدی، م. (1395). طراحی مدل چیره­دستی در سازمان­های علمی و فناورانه بر مبنای نظریه­پردازی داده­بنیاد (مطالعة موردی: جهاد دانشگاهی). فصلنامۀ مدیریت دولتی، 8 (1)، 54- 33.
خیرگو، م.؛ دانایی­فرد، ح.؛ آذر، ع. (1392). چگونگی انتقال خط­مشی­های تحول در نظام اداری به ایران: پژوهشی اکتشافی مبتنی بر روش­شناسی ترکیبی. فصلنامۀ علمی پژوهشی مدیریت نظامی، (49)، 78- 43.
دانایی­فرد، ح.؛ حسینی، ی.؛ فانی، ع. (1392). ظرفیت خط­مشی­گذاری عمومی: کلید توسعه‌یافتگی ملی. تهران: انتشارات صفار.
دانش­فرد، ک. (1395). فرایند خط­مشی­گذاری عمومی. تهران: انتشارات صفار.
رهنورد، ف. (1390). الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشم­انداز 1404. فصلنامة چشمانداز مدیریت دولتی، (6)، 58- 43.
ساباتیه، پ. ­ا. (1393). نظریه­های فرایند خط­مشی عمومی. ترجمۀ حسن دانایی­فرد، تهران: انتشارات صفار.
سرلک، م.؛ نوریائی، م. (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر جریان­های شکافندۀ سازمان­های دولتی با استفاده از استراتژی نظریه­پردازی داده­بنیاد. فصلنامۀ مدیریت دولتی، 8 (4)، 570- 553.
صائبی، م.؛ پسران ­قادر، م. (1385). ارائۀ مدل اقتضایی برای اصلاح نظام اداری کشور. فصلنامۀ مطالعات دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی، (25-26)، 91- 75.
عسکری ­آزاد، م. (1392). نقشۀ راه اصلاح نظام اداری. تهران: معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور.
فقیهی، ا.؛ دانایی­فرد، ح. (1385). بوروکراسی و توسعه در ایران. تهران: نشر رسا.
قلی­پور، ر. (1393). تصمیم­گیری سازمانی و خط­مشی­گذاری عمومی. تهران: انتشارات سمت.
لاجوردی، س. (1390). مدیریت کانون­های تفکر در عرصۀ خط­مشی­های عمومی. تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
محمدی، ح.؛ الوانی، م.؛ معمارزاده، غ.؛ حمیدی، ن. (1395). طراحی و تبیین الگوی اثربخش نظام اداری در ایران. فصلنامۀ مدیریت دولتی، 8 (4)، 616- 591.
منوریان، ع. (1394). مدل اجرای خط­مشی­های اصلاح اداری با رویکرد یادگیری. فصلنامۀ مدیریت دولتی، 7 (4)، 864- 839.
منوریان، ع.؛ محمدی، د.؛ محمدی ­فاتح، ا. (1395). خط­مشی­گذاری خوب در قوۀ مجریه، مدل­سازی نقش ظرفیت­های سازمانی و زمینۀ ملی. فصلنامۀ مدیریت دولتی، 8 (2)، 254- 233.
نجف­بیگی، ر. (1388). مدیریت تغییر: نگاهی به نظام اداری ایران. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
هاولت، م.، رامش، ا.؛ پرل، آ. (1394). مطالعۀ خط­مشی عمومی: چرخه­های خط­مشی و زیر نظام­های خط­مشی. ترجمۀ منوریان و گلشن. تهران: انتشارات کتاب مهربان نشر.
Aghaz, A. (2010). Pattern of Iranian Public Bureaucracy Structure with Emphasis on Indigenous Culture. Doctoral dissertation in the field of public administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University. (in Persian)
Alvani, M. & Azar, A. & Danaeefard, H. (2011), Qualitative Research Methodology in Management: A Comprehensive Approach. Eshraghi Press, Tehran.
(in Persian)
Alvani, M. & Sharifzadeh, F. (2015), Public Policy-Making Process. Allameh Tabatabai University Press, Tehran. (in Persian)
Alvani, M. (2016). Decision Making and Determine Government Policy. Samt Press, Tehran. (in Persian)
Alvani, S. M. & Soltani Arabshahi, S. (2002). Comparative Management. Payam Noor university publisher, Tehran. (in Persian)
Asadifard, R. & Fani, A. & Azar, A. & Alvani, M. (2016). Public Policy Analysis Model in Iran. Journal of Public Administration, 8(2), 255-276. (in Persian)
Askariazad, M. (2013), Roadmap for Reforming the Administrative System. Vice President for Management & Human Capital Development, Tehran.
(in Persian)
Cobb, R. & Ross, M. (1997). Cultural Strategies of Agenda Denial: Avoidance, Attack, and Redefinition. Lawrence, KA: University Press of Kansas.
Cobb, R. & Ross, M. (1997). Cultural Strategies of Agenda Denial: Avoidance, Attack, and Redefinition. Lawrence, KA: University Press of Kansas.
Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California, USA.
Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California, USA.
Danaeefard, H. & Hoseini, Y. & Fani, A. (2017). The Public Policy Capability of the National Development Key. Saffar Press, Tehran. (in Persian)
Danaeefard, H. & Kheyrgoo, M. & Azar, A. & Fani, A. (2012). Understanding Transfer of Administrative Reform Policy in Iran: A ResearchBased on the Grounded Theory Strategy. Journal of Organizational Culture Management, 10 (26), 5-28. (in Persian)
Daneshfard, K. (2016). Public Policy-Making Process. Saffar Press, Tehran.
(in Persian)
Faghihi, A. & Danaeefard, H. (2006). Bureaucracy and development in Iran. Rasa Publisher, Tehran. (in Persian)
Gholipour, R. (2016). Organizational Design-Making and Public Policy-Making. SAMT Publisher, Tehran. (in Persian)
Howlett, M. & Ramesh, M. & Perl, A. (2015), Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Translate by: Golshan & Monavarian. Ketab Mehraban Nashr Press, Tehran. (in Persian)
Kheyrgoo, M. & Danaeefard, H. & Azar, A. (2013). How to Transfer the Policies of the Administrative System to Iran: Exploratory Research based on Hybrid Methodology. Journal of Military Management, (13)49, 43-78. (in Persian)
Kingdon, J. (1984). Agendas, Alternative and Public Policies. Boston: Little Brown and Company.
Kingdon, J. (1984). Agendas, Alternative and Public Policies. Boston: Little Brown and Company.
Lajevardi, S. (2011). Think Tanks Management in Public Policies. Cultural Research Bureau Press, Tehran. (in Persian)
Mohammadi, H. & Alvani, M. & Memarzadehtehran, G. & Hamidi, N. (2017). Designing and Developing Iran Administrative system Effectiveness Model. Journal of Public Administration, 8(4), 591-616. (in Persian)
Monavarian, A. & Mohammadi, D. & Mohammadifateh, A. (2016). Good Policy Making in Government, Modeling the Role of Organizational Capacity and National Context. Journal of Public Administration, 8(2), 233-254.
(in Persian)
Monavarian, A. (2016).The implementation model of administrative reform with learning approach. Journal of Public Administration, 7(4), 839-864.
(in Persian).
Najafbagy, R. (2009). Change Management: A Glance at Iran Public Administration. Science & Research Branch, Islamic Azad University Press. (in Persian)
Nargesian, A. (2012). Study of Nature of Language of Government in Three Decades of Islamic Revelation of Iran and Design Its Efficient Pattern in Iran. Journal of Public Administration, 8 (1), 113-127. (in Persian)
Pourabedi, M. (2016). An Investigation of Organizational Ambidexterity dominant element in the scientific and technological organizations (Case study: ICECR). Journal of Public Administration, 8(1), 33-54. (in Persian)
Rahnavard, F. (2011). The Model of Governmental Management for Realization of the Balance of Tenure 2025. Journal of Public Administration, 2(6), 43-58. (in Persian)
Sabatier, P.A. (2014). Theories of the General Policy Process. Translator Hassan Danaeefard, Saffar Press, Tehran. (in Persian)
Saebi, M. & Pesaranghader, M. (2005). Presenting an contingency model for Reforming the Administrative System of the Country. Journal of Strategic Defense Studies, (25-26), 75-91. (in Persian)
Sarlak, M.A. & Nooriaee, M.H. (2017). Identifying Factors Effecting on Rip Currents of Public Organizations Using Grounded Theory. Journal of Public Administration, 8(4), 533-570. (in Persian)
Smith, K.B. & Larimer, K.W. (2012). An Income on General Theory of Politics (Theoretical Contradiction of Rationalists and Proto-Realists), Saffar Press, Tehran. (in Persian)