دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، 1388 (پاییز و زمستان) 
طراحی الگوی سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نظامی

غلامحسین نیکوکار؛ علی سجادی پناه؛ حمزه رایج؛ مجید سجادی پناه