بررسی نقش سازمان و مدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

بررسی نقش سازمان و مدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی که هنجارهای سازمانی را دست‌خوش نوسانات قرار داده و باعث تهدید سلامت سازمان و کارکنانش می‌گردد، موضوعی مهم به شمار می‌رود. مطالعات صورت گرفته، این رفتارها را در طبقه‌های مختلف دسته‌بندی کرده است، از جمله انحراف فردی و سازمانی، انحراف سازنده و مخرب و انحراف تولیدی، مالی، سیاسی و تهاجم شخصی. به علاوه، در تحقیقات بسیاری، عوامل مرتبط با این رفتارها مورد بررسی قرار گرفته است (که قبلاً مقاله دیگری با توجه به رفتارهای انحرافی به وسیله محققین فوق به چاپ رسیده است)، مانند عوامل فردی، گروهی، رهبری، سازمانی و مدیریتی و ... که در این تحقیق به مهم‌ترین عوامل سازمانی و مدیریتی به طور ویژه پرداخته شده است. در این راستا، یک جمعیت نمونه 40 نفری انتخاب گردیده و نظر آنها در مورد سه عامل فرهنگ، قوانین و ساختار پاداش و جبران خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته که بر اساس آن، ضعف فرهنگی، بی عدالتی در قوانین و ساختار نامناسب پاداش و جبران خدمات به عنوان عوامل مهم در گرایش به سمت رفتارهای انحرافی اعلام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Role of Organization and Management in Appearing Deviant Workplace Behaviors

نویسندگان [English]

  • Davood Salmani
  • Mahboobeh Radmand
چکیده [English]

Evaluating the role of organization and management in appearing deviant workplace behaviors which expose organizational norms to variation and cause a threat for the well-being of the organization and its members is an important subject. The relevant researches have categorized these behaviors to various kinds such as individual and organizational deviance, constructive and destructive deviance, and production, property and political deviance and personal aggression. In addition, in many researches, the relevant factors to these behaviors have been evaluated (An other article regarding deviant behaviors has previously been published by above mention researches). For example, individual factors, group factors, leadership, managerial and organizational factors, etc. and in this research, managerial and organizational factors have been focused.
In this respect, a sample 40-person population has been chosen and their opinions about three organizational factors have been appraised. In this regard, cultural weakness, unfair rules and improper structure of compensation and reward have been stated as major factors in tendency toward deviant behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compensation and Reward Structure
  • Deviant Workplace Behaviors
  • Organizational Culture
  • Organizational Fairness