طراحی الگوی سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نظامی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانشگاه امام حسین(ع)

3 دانشگاه تهران

چکیده

کارآمدی نیروهای مسلح تابعی از کارآمدی نظام آموزشی آن است. توجه به نظام آموزشی و آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی نتایج بدست آمده، یکی از مهم‌ترین وظایف فرماندهان عالی‌رتبه نظامی به‌شمار می‌رود. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی ارزیابی عملکرد برای سنجش اثربخشی و کارایی نظام آموزش عالی دانشگاه‌های نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. برای دستیابی به این هدف، دو سوال طرح شده که محققین با استفاده از روش دلفی و با ابزار پرسش‌نامه،‌ که برای جامعه آماری مورد مطالعه طراحی شده است در صدد پاسخگویی به سوالات تحقیق برآمده‌اند. نتایج تحقیق منجر به طراحی الگوی ارزیابی عملکرد با 95 شاخص عملکردی گردیده که با بکارگیری آن می‌توان کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نظامی را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. هم‌چنین این تحقیق نشان داد که شاخص‌های تدوین شده در راستای طراحی الگو، قادر به تبیین سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نظامی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Measuring Effectiveness and Efficiency of Military High Education Centers

نویسندگان [English]

  • Golam Hossein Nikokar 1
  • Ali Sajadi Panah 2
  • Hamzeh Rayej 3
  • Majid Sajadi Panah 2
چکیده [English]

Effectiveness of military is function of training system effectiveness. Notice to training system and knowledge about effectiveness and efficiency is one of the important functions of top military leaders. Goal of this study is achieving a performance appraisal model for measuring effectiveness and efficiency of military university training system. For achieving this goal, we design two main questions and use Delphi method and questionnaire. Results redound to designing a performance appraisal model with 95 performance indices. Also results show that designed indices in accordance to designing model, able to measure effectiveness and efficiency of military training center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Efficiency
  • Military High Education Centers
  • performance appraisal
  • Performance indices