موضوعات = 30. حوزه عمومی و ارزش عمومی
مسئولیت‌های سازمانی مدیران در امرونهی به کارکنان در پرتو قرآن کریم

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 208-229

10.22059/jipa.2023.356107.3305

امیرحسین شاددل؛ محمد سعید تسلیمی؛ محمدعلی لسانی فشارکی


واکاوی و تحلیل مفهوم خط‌مشی عمومی: ماهیت، صفات و غایت

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 506-528

10.22059/jipa.2019.270177.2424

هاشم سوداگر؛ علی نقی امیری؛ سیدمجتبی امامی


واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 89-108

10.22059/jipa.2018.254503.2239

محمدجعفر زرین نگار؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ جلیل دلخواه


نوع‎شناسی ریشه‎های مشاجرۀ خط‎مشی در کشور (مطالعۀ موردی: خط‎مشی خودکفایی)

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 539-568

10.22059/jipa.2018.249262.2166

محمد مهدی مهدی خواه؛ جمال خانی جزنی؛ سیدمجتبی امامی؛ قاسم رمضان پور نرگسی