واکاوی موقعیت مسئله خط‌مشی دامداری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری عمومی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.

چکیده

هدف: ارائه پاسخ‌های صحیح به مسائل نادرست، خطایی راهبردی و نوعی شکست در هر نظام خط‌مشی‌گذاری است. تشخیص درستِ موقعیت‌های مسئله‌دار تا حد زیادی سرآغاز سایر فعالیت‌های تحلیل خط‌مشی‌های عمومی است. یکی از خط‌مشی‌های مهم کشورها، خط‌مشی در قبال محصولات اساسی غذایی است و فراورده‌های غذایی دامی، از محصولات اساسی مهم کشور ماست. هدف از مقاله حاضر، واکاوی موقعیت مسئله خط‌مشی دامداری در ایران، از دید مالک مسئله (وزارت جهاد کشاورزی) و فرموله‌بندی آن است.
روش: داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه و مرور اسناد گردآوری و با استفاده از مدل تشخیص موقعیت مسئله تیسن و روش تحلیل مضمون تحلیل شدند.
یافته‌ها: پس از استخراج ترتیبات نهادی حاکم بر موقعیت مسئله، ابتدا به تداعی اولیه مالک مسئله از موقعیت مسئله اشاره و سپس با استفاده از نمودارهای وسیله ـ نتیجه، درخت اهداف و تحلیل علّی، سیستم جامع موقعیت مسئله بازسازمان‏دهی شد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بیانگر نوعی نگاه متمرکزشده بر تنظیم بازار در دستگاه متولی خط‌مشی دامداری کشور است، در حالی که تنظیم بازار تنها بخشی از تأمین امنیت غذایی پایدار، به‌عنوان سیستم اصلی موقعیت مسئله خط‌مشی دامداری است که ابعادی فراتر و مهم‌تر، از جمله تقویت تولید در زنجیرۀ تأمین داخلی دارد. ضرورت دارد با تغییر این نگاه، کاربست خط‌مشی‌ها و کنترل عوامل بیرونی مرتبط، زمینه دستیابی به امنیت غذایی و اهداف بالاتر، مانند سلامت و رفاه عمومی، استقلال، امنیت و پیشرفت کشور فراهم شود. نوآوری پژوهش حاضر، کاربست یکی از مدل‌های تحلیل خط‌مشی در یک خط‌مشی مهم و واقعی کشور و نشان دادن کارآمدی آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Problem-situation Analysis of Livestock Policies in Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Teimourian 1
  • Mohammad Reza Ataridi 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Public Administration and Public Policy, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective
Providing correct answers to unproperly defined problems is a strategic error that may make policy-making systems fail. The first crucial step in policy analysis is the effective recognition of problematic situations. Policies on basic food products are of significance to all countries, and livestock food products stand among the most important basic products in Iran. The objective of this study is to examine and analyze the current state of the livestock policy in Iran, specifically from the viewpoint of the issue owner, the Iranian Ministry of Agriculture.
Methods
The research data, collected through conducting interviews and reviewing documents, were analyzed utilizing the thematic analysis and the ‎Diagnosing Policy Problem Situations ‎Model by Thissen (2013).
Results
First, the institutional arrangements dominating the problem situation were extracted. Then, referring to the problem owner, i.e., the Ministry of Agriculture of Iran, the problem situation model was explained. In the ‎next step, the comprehensive problem situation system was re-defined using the Ishikawa (cause and effect) diagrams, ‎ the objectives tree, and causal analysis. Alternative policy ‎solutions were extracted by a means-ends diagram‏.‎ An objectives tree diagram was used to clarify the goals and anticipated outcomes of the policy. Additionally, a causal analysis diagram was utilized to identify the relationships between variables within the policy problem situation model. Ultimately, the comprehensive livestock policy problem situation model of Iran was restructured.
Conclusion
The regulation of the market is regarded as the primary component of the livestock policy problem situation. Nonetheless, other significant components also contribute to ensuring sustainable food security, with strengthening production in the domestic supply chain being one of them. To achieve food security and further goals such as public health and welfare, independence, national security, and progress, Iran needs to adopt a new perspective on the issue. The livestock policy problem situation model encompasses the sustainable food security system as its primary comprehensive system, which consists of two additional subsystems. These subsystems include enhancing domestic production within the supply chain and implementing effective consumption management strategies. To attain the goals outlined in the livestock policy, including sustainable food security, public health and welfare, national independence and security, and economic growth, it is crucial to adopt a broader perspective and implement alternative policies, all while taking into account external factors. The current study effectively utilized the policy analysis model and demonstrated its efficacy in addressing a significant and real issue in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable food security
  • Policy analysis
  • Problem diagnosing
  • Livestock policy
  • ‎Problematic situation
اسمیت، کوین بی.؛ لاریمر، کریستوفر دابلیو (1392). درآمدی بر نظریه خط‌مشی‌گذاری عمومی (تقابل نظری عقلانیت‌گراها و ‏فرااثبات‌گراها) (ترجمه دکتر حسن دانایی‌فرد). تهران: انتشارات صفار.‏
اکبری، رضا؛ تراب‌زاده جهرمی، محمدصادق؛ حبیبی، محسن (1395). درآمدی بر الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله در عدالت پژوهی، مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 9(1)، 147-168.
بانک مرکزی (1401). بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی. قابل دسترسی در: https://tsd.cbi.ir
پورعزت، علی‌اصغر (1400). سخن سردبیر: سواد خط‌مشی‌گذاری و حکمرانی مضاف، مدیریت دولتی، 13(2)، 182-183.
تراب‌زاده جهرمی، محمدصادق (1400). طراحی چارچوب تعریف مسئله در تحلیل خط‌مشی عمومی مبتنی بر قسط ‏مطالعه‌ای در آموزش‌وپرورش. رساله دکتری، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
خسروانی، فرزانه؛ آذر، عادل؛ خداداد حسینی، سید حمید (1395). ساختاردهی مسئله تدوین استراتژی با استفاده از رویکردهای استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه و تئوری درام (موردمطالعه: فاز پالایش بعد از تولید زنجیرۀ تأمین سبز گاز). پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، 1(1)، 103-138.‎
دانش‌فرد، کرم‌اله؛ ابوالمعالی، فاطمه السادات (1395). نقش اتاق فکر بر تشخیص مسئله خط‌مشی‌های بانک رفاه کارگران. نشریه آینده‌پژوهی مدیریت، 106، 85-96.
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکى تهران، انستیتو ‏تحقیقات تغذیه‌اى و صنایع غذایى کشور دانشــگاه علوم پزشــکى شهید بهشتى، دانشــکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسى دانشگاه ‏علوم پزشکى تهران (1392). سبد غذایى مطلوب براى جامعه ایرانى. قم: اندیشه ماندگار.‏
راسخ افشار، محمد (1394). شتر و توسعه پایدار. سمنان: حبله رود.‏
زیبنده، حسین (1399). تشخیص موقعیت مسئله خط‌مشی فناوری‌های نوظهور جمهوری اسلامی ایران؛ موردمطالعه: اینترنت اشیاء. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
سلیمی، رضا؛ اسدی، حامد (1392). آشنایی با دامپروری در ایران. تهران: دانش‌پرور.‏
شوکت فدایی، محسن؛ خلیلی، محمود (1390). سیاست کشاورزی. تهران: دانشگاه پیام نور.‏
صادق‌نژاد، بهمن (1391). دامداری. دانشنامه جهان اسلام جلد 17 (داعی احمد بن ابراهیم دکان)، 53-58.
عابدینی، مهدی؛ کریمی، تورج؛ آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه (1400). ساختاردهی مسئله تعارضات بین سازمان‌های بیمه‌گر و بیمارستان‌ها با ترکیب رویکردهای تئوری درام و استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه. پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، 6(4)، 102-129.‎
فاطمی امین، سید رضا؛ مرتضایی، اشرف (1392). برنامه راهبردی زنجیره تأمین فراورده‌های غذایی. تهران: جهاد ‏دانشگاهی، واحد شهید بهشتی.‏
کردوانی، پرویز (1365). نگاهی به اهمیت دام و دامداری در گذشته و حال در ایران (1)، رشد آموزش جغرافیا، 5، 32-42.
مرکز آمار ایران (1393). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور – 1393. تهران: مرکز آمار ایران.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (17/01/1401). ضرورت اتخاذ عاجل برای جلوگیری از افول صنعت دام سبک کشور. تهران: مجلس شورای اسلامی.
منوریان، عباس؛ دیواندری، علی؛ یعقوبی، سعید؛ سپانلو، هادی (1398). کاربردی روش‌شناسی سیستم‌های نرم در ساختاردهی به مسئله خط‌مشی‌گذاری بانکداری الکترونیک. مدیریت صنعتی، 35، 653-674.
نیک‌قدم حجتی، ساناز؛ رجب‌زاده قطری، علی؛ البرزی، محمود؛ حسن‌زاده، غلامرضا. (1396). بازنمایی و ساختاردهی مسئله خلاقیت سازمانی با استفاده از متدلوژی سیستم‌های نرم. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 7(4)، 181-203.‎
References
Abedini, M., Karimi, T., Azar, A., & Khosravani, F. (2021). Structuring the issue of conflicts between insurance organizations and hospitals by combining approaches to drama theory and negotiation strategy and communication reflection. New Research in Decision Making, 6 (4), 102-129. (in Persian)
Akbari, R., Torabzadeh Jahromi, M. S., & Habibi, M. (2016). Introduction to Problem Situation Analysis Algorithm in Justice Studies, Interdisciplinary Studies in Humanities, 9 (1), 147-168. (in Persian)
Anderson, J. E. (2003). Public policymaking: An introduction. Princeton, N.J.: Recording for ‎the Blind & Dyslexic‏.‏
Central Bank (2022). Database of economic time series. Available at: https://tsd.cbi.ir
 (in Persian)
Chambers, R. G. (2002). Information, incentives, and the design of agricultural policies. Handbook of Agricultural Economics, 2, 1751-1825.
Danesh Fard, K., & Abolmaali, F. S. (2016). The role of the think tank in recognizing the issue of workers' welfare bank policies. Journal of Management Future Research, 106, 85-96. (in Persian)
Doran, M. (1995). Livestock Policy Analysis (Vol. 2). ILRI (aka ILCA and ILRAD).
Dunn, W. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (Sixth edit). Routledge.
Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy (Fifteenth Edition). Pearson.
Fatemi Amin, S. R., & Mortezaei, A. (2013). Strategic plan of food supply chain. Tehran: University Jihad, Shahid Beheshti Branch. (in Persian)
Grant, W. (2006). Agriculture and food. Peters BG, & Pierre, J. (2006). Handbook of public policy, 309-321.
Islamic Council Research Center (01/17/1401). The Need for Urgent Intervention to Prevent the Decline of ‎the Small livestock Industry of Iran. Tehran: Islamic Council. (in Persian)‎
Kardovani, P. (1986). A Look at the Importance of Livestock and Animal Husbandry in the Past and Present in Iran (1), The Growth of Geography Education, 5, 32-42. (in Persian)
Khosravani, F., Azar, A., & Khodadad Hosseini, S. H. (2016). Structuring the problem of strategy formulation using the approaches of negotiation strategy and reflection of communication and drama theory (Case study: refining phase after the production of green gas supply chain). Recent Research in Decision Making, 1 (1), 103-138.
(in Persian)
Manavvarian, A., Diwandarri, A., Yaqoubi, S., & Spanloo, H. (2019). Application of soft systems methodology in structuring the issue of e-banking policy. Journal of Industrial Management (University of Tehran), 35, 653-674. (in Persian)
Mehrabi, Z., Gill, M., Wijk, M. V., Herrero, M., & Ramankutty, N. (2020). Livestock policy for ‎sustainable development. Nature Food, 1(3), 160-165.‎
Mitroff, I. I., & Featheringham, T. R. (1974). On systemic problem solving and the error of the third kind. Behavioral science, 19(6), 383-393.
Nabarro, D., & Wannous, C. (2014). The potential contribution of livestock to food and nutrition security: the application of the One Health approach in livestock policy and practice. Rev Sci Tech, 33(2), 475-485.
Nik Ghadem Hojjati, S., Rajabzadeh Qatari, A., Alborzi, M., & Hassanzadeh, Gh. (2017). Representing and structuring the problem of organizational creativity using soft systems methodology. Organizational Resource Management Research, 7 (4), 181-203.
Pourezat, Ali Asghar (1400). Editor's note: Policy literacy and added governance, Public Administration, 13(2), 182-183. (in Persian)
Pradhanang, U. B., Pradhanang, S. M., Sthapit, A., Krakauer, N. Y., Jha, A., & Lakhankar, T. (2015). National livestock policy of Nepal: needs and opportunities. Agriculture, 5(1), 103-131.
Puente-Rodríguez, D., Bos, A. B., & Koerkamp, P. W. G. (2019). Rethinking livestock production systems on the Galápagos Islands: Organizing knowledge-practice interfaces through reflexive interactive design. Environmental Science & Policy, 101, 166-174.
Rasekh Afshar, M. (2015). Camels and sustainable development. Semnan: Hableh River.
(in Persian)
Rausser, G. C., & Goodhue, R. E. (2002). Public policy: Its many analytical dimensions. Handbook of Agricultural Economics, 2, 2057-2102.
Sadeghnejad, B. (2012). Livestock. Encyclopedia of the Islamic World Volume 17, 53-58. (in Persian)
Salimi, R., & Asadi, H. (2013). Introduction to animal husbandry in Iran. Tehran: Daneshparvar. (in Persian)
Shaukat Fadai, M., & Khalili, M. (2011). Agricultural policy. Tehran: Payame Noor University. (in Persian)
Smith, K. B.; Larimer, Ch. W. (2012). The Public Policy Theory Primer (translated by Dr. Hassan ‎Danaei ‎Fard). Tehran: Saffar Publications. (In Persian)‎
Statistics Center of Iran (2014). Detailed results of the general agricultural census of the whole country - 2014. Tehran: Statistics Center of Iran. (in Persian)
Tehran University School of Public Health Community Nutrition Improvement Office, Shahid Beheshti ‎university of Medical Sciences National Nutrition & Food Technology Research Institute, Tehran ‎University School of Nutritional Sciences and Dietetics (2013). Optimal Food Portfolio for Iranian society. ‎Qom: Eternal Thought Publications. (in Persian)‎
Thissen, W.A.H. (2013). Diagnosing Policy Problem Situations. In: Thissen, W., Walker, W. (eds) Public Policy Analysis. International Series in Operations Research & Management Science, vol 179. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4602-6_4.
Torabzadeh Jahromi, M. S. (2021). Designing a problem definition framework in general policy analysis based on study installments in education. Doctoral dissertation, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadegh University. (in Persian)
Zibandeh, H. (2020). Recognizing the situation of the emerging technologies policy issue of the Islamic Republic of Iran; Case study: Internet of Things. Master Thesis, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadegh University. (in Persian)