کلیدواژه‌ها = ساختار سازمانی
پژوهشی دربارة جهت‌گیری تأثیر ساختار سازمانی و راهبردهای رقابتی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شرکت‌های مهندسی مشاور)

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 665-679

10.22059/jipa.2014.52309

هادی تیموری؛ رضا عباچیان قاسمی؛ سعید اکبریانی؛ ارغوان طاهرخانچی تبریزی


بررسی رابطه ساختار سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر کرد

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 175-188

10.22059/jipa.2014.51712

سیف اله نظری؛ سید علی سیادت؛ محمد رضا عابدی


آسیب‌شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 7، آذر 1390، صفحه 41-69

حمیدرضا حسن زاده؛ حسین خنیفر؛ حسن کولیوند؛ ناصر عسگری


بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران

دوره 1، شماره 3، 1388

اسداله کردنائیج؛ سیدمحمد مقیمی؛ سوسن قناتی؛ حمید رضا یزدانی