آسیب‌شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران، پردیس قم، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران، پردیس قم، ایران

3 عضوهیات علمی دانشگاه شهید ستاری. تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش آسیب‌شناسی ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اهداف فرعی آن تعیین آسیب‌های مربوط به پیچیدگی، رسمیت و تمرکزسازمانی آن ساختار است. به‎منظورجمع‎آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای بر مبنای طیف چهار درجه‎ی لیکرت طراحی شده که وضعیت ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد سه‎گانه مدل ساختاری رابینز یعنی پیچیدگی، رسمیت و تمرکزسازمانی سنجیده است. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق نرم‎افزار SPSS، نتایج با الگوی مطلوب ساختار سازمانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از ادبیات نظری پژوهش است تطبیق داده شده تا از این طریق آسیب‌های ساختارسازمانی بیمه مرکزی ایران مشخص شود. جامعه‎ی آماری این پژوهش، کلیه‎ی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که از بین آن‎ها با روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 75نفر انتخاب شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، با افزایش عدم اطمینان محیطی در آینده، ساختار مطلوب سازمان‎ها، ساختاری ارگانیک با پیچیدگی، رسمیت و تمرکزسازمانیکم است، اما ساختار سازمانی موجود بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساختاری مکانیک است که از پیچیدگی، رسمیت و تمرکز سازمانی بالایی برخوردار است. در پایان پژوهش با انجام آزمون T یک نمونه‌ای در سطح اطمینان 95 درصد،05/0 sig < به‎دست آمد، بنابراینفرضیه اصلی پژوهشتأیید شده است؛ یعنی بین ساختار موجود و مطلوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Structure Pathology Of Islamic republicOf Iranian central insurance

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Hassanzadeh 1
  • Hossein Khanifar 1
  • Hasan koolivand 2
  • Naser Asgari 3
1
2
3
چکیده [English]

The basic goal of this research is recognition of losses of organizational structure of Iranian central insurance and secondary importance are recognition of losses of organizationalcomplexity, organizational formalization and organizational centralization. For data collecting is designed aquestionnaire that is measuring organizational structure situation in robin’s structural dimension’s model. After data analysis with spss software, losses is recognized and then with attention to obtained is presented essential proposes for organizational structure reform. Statistical Population of this research is all of Iranian central insurance employee that between of them is selected 75 people for Statistical Sample. find of this research show that with attention of theoretic literature and out put’s research exam’s, Iranian central insurance’s organizational Structure of Islamic republic of Iran must be organic and flexible but it’s mechanical with high degree of organizational complexity, organizational formalization and organizational centralization. Finally, with test in confidence level 0/095 , sig <0/05 is obtained, Therefore important supposition is confirmated, it means being deference between existence Iranian central insurance structure anddesired pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic republic of Iranian central
  • mechanic structure
  • organic structure
  • Organizational structure
  • pathology
  • Uncertainly environment