نویسنده = علی غفاری
تعداد مقالات: 6
1. بررسی عوامل فردی مؤثر بر قصد ترک شغلِ کارکنان ادارۀ کل آموزش و پرورش استان کردستان

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 219-232

غلامرضا طالقانی؛ جمال عبدالملکی؛ علی غفاری


4. ارائه مدل کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری: رویکرد کیفی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 85-108

قاسم رمضان پور نرگسی؛ غلامرضا طالقانی؛ سمیه رمضانپور نرگسی؛ علی غفاری


5. بررسی وضعیت عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعة پایدار شهر تهران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 19-38

مجتبی امیری؛ مجید رحمانیان؛ علی غفاری


6. بررسی رابطۀ مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 83-102

غلامرضا طالقانی؛ سمیه امینی؛ علی غفاری؛ حسین آدوسی