نویسنده = علی غفاری
بررسی عوامل فردی مؤثر بر قصد ترک شغلِ کارکنان ادارۀ کل آموزش و پرورش استان کردستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 219-232

10.22059/jipa.2016.51042

غلامرضا طالقانی؛ جمال عبدالملکی؛ علی غفاری


ارائه مدل کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری: رویکرد کیفی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 85-108

10.22059/jipa.2014.51708

قاسم رمضان پور نرگسی؛ غلامرضا طالقانی؛ سمیه رمضانپور نرگسی؛ علی غفاری


بررسی وضعیت عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت توسعة پایدار شهر تهران

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 19-38

10.22059/jipa.2013.50386

مجتبی امیری؛ مجید رحمانیان؛ علی غفاری


بررسی رابطۀ مدیریت استعداد بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 83-102

10.22059/jipa.2013.50081

غلامرضا طالقانی؛ سمیه امینی؛ علی غفاری؛ حسین آدوسی