نویسنده = محمد سعید تسلیمی
تعداد مقالات: 4
1. رویکردهای استعدادپژوهی در خط‌مشی‌های نخبگانی کشور

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 123-150

محمد سعید تسلیمی؛ میثم علی‌پور


2. طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های مدیران پروژه‌های ملی کشور با تمرکز بر ریسک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 57-78

محمد سعید تسلیمی؛ رضا راعی؛ اسدالله فرزین‌وش؛ مکائیل برقی


4. تدوین الگوی توسعه رهبری تحول‌آفرین در دانشگاه‌های کشوردر راستای تعدیل بیگانگی شغلی ) مورد مطالعه: دانشگاه پیام‌نور (

دوره 3، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 19-38

محمد سعید تسلیمی؛ عباس بازرگان؛ محمد موسی‌خانی؛ حسن الوداری