دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 209-418 
8. بررسی تأثیر پدیدۀ خودکوچک‌پنداری افراد موفق بر تضاد کارـ خانواده با نقش میانجی کمال‌گرایی

صفحه 355-374

آرین قلی پور؛ مظاهر یوسفی امیری؛ حسین ایمانی؛ امیرحسین عبداله زاده


10. نقش سرمایه‌های فکری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش

صفحه 401-418

غلام حسین نیکوکار؛ ناصر عسگری؛ مهرداد غلامی؛ احسان رحیمی