اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بابک سهرابی

علوم مدیریت استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/bsohrabi/?lang=en-gb
bsohrabiatut.ac.ir
+982161117788
0000-0001-6188-2607

h-index: 16  

سردبیر

علی اصغر پورعزت

اداره عمومی، عدالت اجتماعی، سیاست عمومی، مطالعات آینده، مدیریت استراتژیک استاد،گروه آموزشی مطالعات اسلامی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/pourezzat
pourezzatatut.ac.ir
+982161117665
0000-0002-1875-3479

h-index: 8  

دبیر تخصصی

علی پیران نژاد

فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست، دموکراسی الکترونیکی، مشارکت الکترونیکی، دولت الکترونیک، دولت باز دانشیار گروه آموزشی مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/pirannejad
pirannejadatut.ac.ir
+982161117782
0000-0003-4517-7259

h-index: 6  

مدیر داخلی

علیرضا نوروزی

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.webology.org/noruzi.html
noruziatut.ac.ir
+982161117669

h-index: 14  

 

Alireza Noruzi is a university scholar and received his Ph.D. from Aix-Marseille Université, France. He also completed his postdoctoral fellowship at École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI), Université de Montréal, Canada. His research interests include the Web, information representation and retrieval, knowledge organization (metadata, indexing, cataloging), competitive intelligence, and scientometrics. He is the Editor-in-Chief of Webology, an international journal.

Skills and Expertise

Knowledge Management, Information Management, Business Intelligence, Library Science, Web Science, Information Science, Digital Libraries, Academic Librarianship, Libraries, Information Literacy, Information Seeking, Scholarly Communication, Bibliometrics, Library Administration, Cataloging, Indexing, Digital Archiving, Scientometrics, Metadata, Information Classification, Electronic Publishing, Records management, Archiving, Competitive Intelligence, Knowledge Organization Systems, Abstracting and Indexing as Topic, Information marketing, Webology

اعضای هیات تحریریه

محمد سعید تسلیمی

استاد، گروه آموزشی مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/taslimi
taslimiatut.ac.ir
+982161117741

علی رضائیان

مدیریت رفتاری (بهبود مدیریت) استاد، گروه آموزشی مدیریت خط مشی گذاری و دولت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=363001
a-rezaeianatsbu.ac.ir

h-index: 2  

شمس‌السادات زاهدی

مدیریت دولتی استاد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

en.sakhtar.com/Person-8693
szahedi44athotmail.com

کرامت ا... زیاری

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری استاد، گروه جغرافیای انسانی،دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zayyari/
zayyariatut.ac.ir
+982161112902

h-index: 8  

علی‌اکبر فرهنگی

استاد، دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران،ایران

en.mahanbs.com/showpages/938/Dr-Ali-Akbar-Farhangi
aafarhangiatut.ac.ir

h-index: 1  

ابوالحسن فقیهی

استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

en.sakhtar.com/Person-5038
faghihiatiams.ir

سید محمد مقیمی

مدیریت عمومی، کارآفرینی، مدیریت اسلامی استاد،گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/moghimi/?lang=en-gb
moghimiatut.ac.ir

h-index: 13  

علی‌اصغر مشبکی

رفتار و استراتژی استاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~moshabak
moshabakatmodares.ac.ir
+982182884637

ویراستار انگلیسی

محمد گرد

گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

m.gordatut.ac.ir
+989128470720
0000-0001-9449-6868