موضوعات = 14. زبان و گفتمان
معناسازی: تحلیل مفهومی و کاربست‌ها در مدیریت منابع انسانی

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 509-529

10.22059/jipa.2019.268468.2405

هادی عارف؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی اصغر پورعزت؛ قنبر محمد الیاسی


پدیدارشناسی تجربۀ اخراج‏ شدن از کار

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 573-594

10.22059/jipa.2015.56993

هادی عارف؛ حسن بودلایی؛ وحید بیگی


تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 79-100

10.22059/jipa.2013.50389

امیرحسین خالقی؛ علی اصغر پورعزت؛ فرهاد رهبر؛ سید سپهر قاضی نوری