کلیدواژه‌ها = فساد
بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 289-310

10.22059/jipa.2018.255605.2250

عباس نرگسیان؛ قاسمعلی جمالی؛ مسعود هراتی؛ حسین آذری