نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین‎الملل، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

موضوع فساد اداری از جمله معضلاتی است که تقریباً تمامی جوامع به‎طور کم و بیش با آن مواجه می‎باشند. امروزه در زمینه مبارزه با فساد اداری، بیشتر تأکید بر روی رویکردهایی است که بر پیشگیری از بروز چنین پدیده‎ای تمرکز می‎کند. این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ سازمانی، به عنوان یکی از عوامل پیشگیرانه در کاهش فساد اداری پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و نیز توسعه‎ای و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. یافته‎های تحقیق که حاصل جمع‎آوری اطلاعات از یک نمونه 373 نفری از متخصصین اداری است، حاکی از رابطه معناداری بین شاخص‎های فرهنگ و پایین آمدن فساد اداری است. پیشنهاد اصلی این تحقیق اولویت دادن به رویکرد فرهنگی و ساختاری در کنار رویکردهای رایج انضباطی بوده است. از جمله مؤلفه‎های فرهنگی مؤثر بر فساد اداری به ترتیب اولویت عبارتند از: ارزش‎های سازمانی، جامعه پذیری و هویت بخشی، کنترل رفتار، ارزش‎های فردی، ارزش‎های بنیادین و شیوه‎های انگیزشی. در نهایت مدلی مناسب درزمینه مؤلفه‎های فرهنگی مؤثر برکاهش فساد اداری ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Organizational Culture in Preventing from Administrative Corruption

نویسندگان [English]

  • ali rabiee 1
  • hajar Assef 2
چکیده [English]

Administrative corruption is one of the problems with which most societies are tackling with. Nowadays, the approaches are emphasized most that try to prevent such phenomenon rather those exerting punishment to offenders. Current research investigates the role of organizational culture as one of preventing factors in decreasing administrative corruption. Current research is a practical research from goal perspective and according to its nature is a descriptive survey. First, the most important cultural factors were extracted with the help of 30 of Tehran’s administrative experts. Since the statistical population was unlimited, 373 administrative experts were chosen as a sample and the most important normal and behavioral patterns were extracted from cultural factors using closed questionnaires. The most important cultural factors affecting administrative corruption are as follow respectively: organizational values, sociability and individuation, behavior control, personal values, fundamental values and motivational methods. This research suggests prioritizing cultural approach beside structural and disciplinary approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Corruption.
  • corruption
  • Culture
  • Organizational Culture