نویسنده = ���������������������� ������
تأثیر عوامل ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی بر تمایل به افشاگری در سازمان

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 437-458

10.22059/jipa.2016.60763

نسرین علینقیان؛ علی نصر اصفهانی؛ علی صفری


بررسی تأثیر ادراک از سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد سازمانی

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 657-674

10.22059/jipa.2015.57351

رضا عباچیان قاسمی؛ علی نصراصفهانی؛ عباس عباس پور؛ علی‌اکبر فرهنگی