دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار برای بهبود اثربخشی نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

10.22059/jipa.2022.347058.3199

محدثه ربیعی؛ سیدمحمد مقیمی؛ طیبه عباسی


بودجه ریزی کارآفرینانه در بودجه دولتی ایران: موانع و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/jipa.2022.348731.3217

سیدمحمد مقیمی؛ علیرضا سلمانیان


تجربه‌های موثر در توسعه تفکر استراتژیک مدیران: رویکردی پدیدارشناسانه.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/jipa.2023.352535.3261

محمد ابویی اردکان؛ فرشته محمدی؛ حمید رضا یزدانی؛ علی حیدری