دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی مدل حکمرانی شرکت‌های دولتی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22059/jipa.2021.311674.2833

وحید بیگی؛ محمد ابویی اردکان؛ سیدمحمد مقیمی؛ محمد باقر نوبخت


واکاوی موقعیت مسئلۀ خط‌مشی دامداری جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22059/jipa.2022.345148.3175

مرتضی تیموریان؛ محمدرضا عطاردی


واکاوی اثرگذاری و اثرپذیری پیامدهای تجلی سه‌گانه روشن شخصیت مدیران در سازمان‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22059/jipa.2022.346593.3192

عباسعلی رستگار؛ مهدیه ویشلقی؛ فاطمه علوی متین