نویسنده = ��������������������� ����������
ارائه مدل فرایند اجرای رویکرد مدیریت دولتی در برنامه‌های توسعه ایران با استفاده از راهبرد پژوهش ترکیبی

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 387-418

10.22059/jipa.2021.328721.3009

هادی محمدزاده سلطانمرادی؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی پور؛ مهدی یداللهی


تبیین و آسیب‎شناسی الگوی جاری مدیریت دولتی در ایران

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-26

10.22059/jipa.2019.271880.2451

هادی محمدزاده سلطانمرادی؛ طاهره فیضی؛ مسعود گرامی‎پور؛ مهدی یداللهی