نویسنده = ���������������� �������� ��������
واکاوی مفهوم مشارکت شهروندی: به‌سوی سامان‎دهی نظری

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 478-505

10.22059/jipa.2021.318539.2900

علی محمدزاده؛ علی پیران نژاد؛ مجید مختاریان پور


آسیب‎شناسی اجرای خط‎مشی‎های خصوصی‎سازی در ایران

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 333-356

10.22059/jipa.2018.256015.2254

معین پوراحمدی؛ مجید مختاریان پور؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری