نویسنده = ������������������ ��������
بررسی تاثیر بدگمانی کارکنان به تغییر سازمانی بر سلامت سازمانی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 19-39

10.22059/jipa.2015.50767

امیرحسین امیرخانی؛ مهدی امیرخانی


‎ بررسی میزان ناب‎بودن شرکت ایران خودرو بر اساس مدل جکسون و جونز

دوره 4، شماره 11، آبان 1391، صفحه 19-30

10.22059/jipa.2012.35530

امیر حسین امیر خانی؛ محمد باقر فقیه


تبیین فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ابعاد مدیریت کیفیت جامع در شرکت‎های تابعه وزارت نیرو در شهرستان زاهدان

دوره 3، شماره 7، آذر 1390، صفحه 1-22

امیرحسین امیرخانی؛ محمد رضا کیخا؛ محمد جواد دادرس؛ اشرف میرشکاری