نویسنده = Memarzadeh Tehran Memarzadeh Tehran
ارائه مدل رهبری معنوی در نظام اداری ایران

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1392، صفحه 21-40

10.22059/jipa.2013.35546

سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی؛ حسین کاظمی