فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی (JIPA) - واژه نامه اختصاصی