نویسنده = حیدر احمدی
شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران اپیدمی کرونا

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 597-626

10.22059/jipa.2021.327624.2993

حمیدرضا نعمت الهی؛ امین امیری؛ حیدر احمدی


طراحی و تبیین مدل بودجه‎بندی بر اساس شاخص‎های حکمرانی خوب در ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 645-664

10.22059/jipa.2017.62180

سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پور عزت؛ حسن دانایی فرد؛ حیدر احمدی


بررسی و اولویت‌بندی علل و عوامل ترک خدمت کارکنان شرکت پتروشیمی مبین در پارس جنوبی

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 123-142

10.22059/jipa.2013.50083

عبدالحسین کرمپور؛ حیدر احمدی؛ محمد صفری کهره؛ الهه اسداللهی دهکردی