شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران اپیدمی کرونا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گرو مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب‏وکار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب‏وکار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عناصر و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران کرونا است.
روش: پژوهش حاضر از دیدگاه پارادایم تفسیری، از نظر رویکرد استقرایی، از جنبه روش کیفی، از منظر زمان تک مقطعی و از لحاظ هدف تبیینی است. مشارکت‌کنندگان پژوهش، خبرگان حوزه علوم اجتماعی بودند که به روش نمونه‌گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. برای دستیابی به اشباع نظری با 11 نفر مصاحبه به عمل آمد. به‌منظور گردآوری داده‌ها، از مطالعه متون و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و برای کدگذاری داده‌ها، از تکنیک تحلیل‌تم استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی‌بخشی، عوامل اقتصادی، زیرساخت‌‌‌‌های نرم و مسائل ساختاری دولت و زیرمجموعه‌های آن‌‌ها، در سرمایه اجتماعی موردنیاز برای مقابله با بحران کرونا و مدیریت این بحران نقش مهمی دارد.
نتیجه‌گیری: نقش سرمایه اجتماعی در تهدیدهای در حال تحول پویا، همیشه منفی یا مثبت نیست، پس باید رفتار مردم تغییر کند. تمهیدهایی که دولت‌‌ها از لحاظ قانونی، زیرساختی، اقتصادی و سیاسی در نظر می‌گیرند، در کنار اعتماد مردم به این تصمیم‌ها و افزایش سطح آگاهی مردم، تأثیرهای مخرب این قبیل بحران‌ها را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of Social Capital in Managing the Covid-19 Pandemic Crisis

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Nematollahi 1
  • Amin Amiri 2
  • Haidar Ahmadi 3
1 MSc. Student, Department of Public Administration Student, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 MSc. Student, Department of Business Management, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to identify the elements and components of social capital in managing the Covid-19 pandemic crisis.
Methods: The present study is cross-sectional, inductive, qualitative, and explanatory research. Its 11 participants included social science experts who were selected through purposive judgment sampling. In order to collect data, semi-structured texts and interviews were used and thematic analysis was used to code the gathered qualitative data.
Results: The results showed that social trust, social participation, awareness, economic factors, soft infrastructure, and structural issues of the government, and its subdivisions have an important role in the social capital required to manage the Coronavirus crisis.
Conclusion: The role of social capital in the dynamic evolving threats, according to the findings of the present study, is not always negative or positive; therefore, the behavior of the people must be changed. Also, the governments’ legal, infrastructural, economic, and political measures, along with the increase in public confidence and awareness in such decisions can reduce the destructive effects of the crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona epidemic
  • Crisis management
  • Social capital
  • Social management
احمدی، سید علی‌اکبر، فیض‎آبادی، حوریه (1390). بررسی ارتقای سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه موردی: سازمان‎های ستادی شهرداری تهران). مدیریت دولتی، 3(6)، 35- 85.
اقبالی، اندیشه؛ خیاط مقدم، سعید. عرفانیان خان‌زاده، حمید (1395). تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت بحران، پنجمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌‌‌‌های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق.
الوانی، سید مهدی، شیروانی، علیرضا (1385). سرمایه اجتماعی (مفاهیم، نظریه‌‌ها و کاربردها)، انتشارات مانی.
الوانی، سید مهدی، فرد، حسن دانایی (1380). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی. فصلنامه دانش مدیریت، 55 (0).
امیرخانی، طیبه. پورعزت، علی‌اصغر (1387). تأملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان‌‌های دولتی. نشریه مدیریت دولتی، 1 (4)‌، 3-19.
باقری زنوز، بهارک، علمی، محمد (1391). سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی‌: نشانه‌‌‌‌های آسیب‌شناختی روابط اجتماعی ایران. مطالعات جامعه‌شناختی، 2 (5)‌، 125-138.
بنائی، امیرحسین، زارعی متین، حسن، مزینانی شریعتی، سارا (1398). نگاهی نظام‌مند به مفهوم سرمایة اجتماعی‌: چیستی، چرایی، چگونگی. مدیریت سرمایه اجتماعی، 6 (19)‌، 59- 84.
پاک‌سرشت، سلیمان (1393). ملاحظات و راهبرد‌‌‌‌های ارتقای سرمایه اجتماعی. راهبرد فرهنگ، 2 (25)،71- 104.  
پورعزت، علی‌اصغر، آرمین فیروز پور و علی‌اصغر سعدآبادی (1392). مطالعه و مقایسه رویکرد اجتماع‌محور مدیریت بحران در کشور‌‌‌‌های منتخب. فصلنامه مدیریت سازمان‌‌‌‌‌های دولتی، 1 (2)‌، 37-52.
تاج‌بخش، غلامرضا (1399). واکاوی سبک نوین زندگی عصر پسا کرونا. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 10(35)، 340-360.
جادران، فاطمه، یزدانی، حمیدرضا (1399). شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی کلان برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 15(59)، 63-94.
چشم براه، محسن، قاسمی، محمد، کرباسیان، مهدی، یاوری، علیرضا، خیام‌‏‌باشی، بیژن (1393). راهبرد مدیریت دانش در مدیریت بحران. پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی، (28)، 27- 52.
حسن‌زاده ثمرین، تورج، همتی نوع‌دوست، مهناز، نیکرو، احمدگورابی، حسن (1393). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فضیلت سازمانی (بررسی موردی شهرداری رشت). مدیریت دولتی، 6(1)، 67-84.
دانایی‌فرد، حسن، مظفری، زینب. (1387) ارتقای روایی و پایایی در پژوهش‌‌های کیفی مدیریتی‌: تأملی بر استراتژی‌‌های ممیزی پژوهشی. نشریه پژوهش‌‌های مدیریت، 1(1)، 131- 162.  
رشادت جو، حمیده، رضایی، علی‌اکبر، میرحق‌جو، میرنوید (1390). نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران‌‌های اجتماعی کلان‌شهرهای ایران مطالعه موردی شهر رشت. مطالعات مدیریت شهری. 6 (3)‌، 1- 23.
سرلک، محمدعلی، اسلامی، طاهره (1390). تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی شریف: رویکرد سرمایه اجتماعی. مدیریت دولتی، 3(8)، 1-18.
سفیدگران، بهارک، قلی‌پور، آرین، فقیهی، ابوالحسن، شاه‌حسینی، محمدعلی (1397). تبیین ابعاد توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی بر شایستگی: کاربرد تحلیل‌تم. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 13(50)، 1 -32.
صدر ممتاز، ناصر، سید جمال‌الدین طیبی و محمود محمودی (1386). مطالعه تطبیقی برنامه‌ریزی مدیریت بلایا در کشور‌‌‌‌های منتخب». مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 65 (1)‌، 14 ـ 19.
ضیایی، محمدصادق، منوریان، عباس، کاظمی کفرانی، ابراهیم (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش (مطالعه شرکت فولادساز ایرانی). مدیریت دولتی، 3(8)، 179-198.
عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمد سعید، فقیهی، ابوالحسن، شیخ‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، 5(2)، 151- 198.
عزیزی، سعید، رشیدی، محمدمهدی، نیلی‌پور طباطبایی، اکبر (1398). بررسی رابطه بین توسعة سرمایه انسانی و مدیریت بحران (موردمطالعه، سازمان امور مالیاتی کشور). مدیریت سرمایه اجتماعی، 6 (19)‌، 127- 148.  
عوامی، میثم، تکه ئی، عبدالقادر، امامی، مریم (1395). نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی، همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار، اهر. دسترسی در آدرس: https://civilica.com/doc/605238
فیضی، طاهره (1385). طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام‌نور، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
قلیچ لی بهروز، مشبکی اصغر (1385). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان، فصلنامه دانش مدیریت، (75)، 147-159.
کریم‌زاده حسین، خالقی عقیل، نقی‌زاده رباب (1399). تحلیل ادراک محیطی جامعه روستایی از شیوع ویروس کرونا در بخش مرکزی شهرستان ورزقان. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، ۹ (۳۳)، 49- ۷۰.
کریمی، عباسعلی حاجی، فرجیان، مرجان (1387). مدیریت سرمایه انسانی، اجتماعی و عاطفی با رویکردی اثربخش در موفقیت شغلی: مطالعه موردی بانک ملت. مدیریت دولتی، 1(1).
محمدی، علی؛ فرهنگ، سجاد (1398). نقش رسانه‌‌ها در مدیریت بحران. دستاورد‌‌‌‌های نوین در مطالعات علوم‌انسانی، 2 (13)، 82- 100.
 
References
Abedi jafari, H., Taslimi, M., Faghihi, A., & Shaykh, B. (2011). Content analysis and content network: A simple and efficient way to explain patterns in qualitative data. Strategic Management Thought, 5 (2), 151-198. (in Persian)
Adolph, C., Amano, K., Bang-Jensen, B., Fullman, N., & Wilkerson, J. (2020). Pandemic politics‌: Timing state-level social distancing responses to COVID-19. medRxiv.
Aghajanian, A., Caeiro, R., Egger, E-M., Justino, P., & Lo Bue, M. (2021). The Legacy of the Great Recession: Trust and Responses to COVID-19. Mimeo. UNU-WIDER
Akhavan, M. & DarvishZadeh, M. (2012). Provide a crisis management framework for knowledge management. Journal of Iran Scientific Research Studies, 67(1), 1–17.
 (in Persian)
Aksoy, C.G., Eichengreen, B., & and Saka, O. (2020). ‘The Political Scar of Epidemics’. NBER Working Paper 27401. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w27401
Allcott, H., Boxell, L., Conway, J., Gentzkow, M., Thaler, M., & Yang, D. (2020). ‘Polarization and Public Health: Partisan Differences in Social Distancing during the Coronavirus Pandemic’. Journal of Public Economics, 191, 104254. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104254
Alvani, M. & Danaeifard, H. (2001). Public administration and public trust. Journal of Management Knowledge, 55(0). (in Persian)
Alvani, M. & Shiravani, A. (2006). Social capital (concepts, theories and applications), Mani Publications. (in Persian)
AmirKhani, T. & Poorezat, A. (2008). A reflection on the possibility of developing social capital in the light of organizational justice in government organizations. Journal of Public Management. 1 (4), 3-19. (in Persian)
Ardura, M. I., Hartley, D. M., Dandoy, C., Lehmann, L., Jaglowski, S., & Auletta, J. J. (2020). Addressing the impact of the Coronavirus Disease(COVID-19) pandemic on hematopoietic cell transplantation‌: Learning networks as means for sharing best practices. Biology of Blood and Marrow Transplantation.
Avami, M., Kekei, A., & Abdolghader, M., (2011). The Role of Social Capital in Social Crisis Management, National Conference on the Role of Women in Sustainable Development. (in Persian)
Azizi, S., Rashidi, M., & Nilipoor Tabatabaei, A. 2019 Investigating the Relationship between Human Capital Development and Crisis Management (Case Study, Tax Administration). Social capital management. 6 (19), 148-127. (in Persian)
Bagheri zenoor, B. & Elmi, M. (2012). Social Capital and Social Trust: Pathological Signs of Social Relations in Iran. Sociological studies. 2 (5), 125-138. (in Persian)
Bai, J. J., W. Jin, and C. Wan. (2020). “The Impact of Social Capital on Individual Responses to COVID-19 Pandemic: Evidence from Social Distancing.” SSRN paper.
Bai, Y., Yao, L., Wei, T., Tian, F., Jin, D. Y., Chen, L., & Wang, M. (2020). Presumed asymptomatic carrier transmission of COVID-19. Jama, 323 (14), 1406-1407.
Banaei, A., Zarei matin, H., & Miznaei shariati, S. (2019). The system's view of the concept of social capital: what, why, how. Social capital management, 6 (19), 84-59. (in Persian)
Barrios, J. M., E. Benmelech, Y. V. Hochberg, P. Sapienza., & L. Zingales. (2020). Civic Capital and Social Distancing during the Covid-19 Pandemic (No. w27320). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w27320
Barrios, J.M., Benmelech, E., Hochberg, Y.V., Sapienza, P., & Zingales, L. (2021). Civic Capital and Social Distancing during the Covid-19 Pandemic. Journal of Public Economics, 193: 104310. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104310
Bartscher, A. K., S. Seitz, M. Slotwinski, S. Siegloch., & N. Wehrhofer. (2020). € Social Capital and the Spread of Covid-19: Insights from European Countries. https://www.iza.org/publications/dp/13310/social-capital-and-the-spread-ofcovid-19-insights-from-european-countries
Borgonovi, F., and Andrieu, E. (2020). Bowling Together by Bowling Alone: Social Capital and Covid-19. Covid Economics, 17, 73–96.
Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Brodeur, A., Clark, A.E., Fleche, S., & Powdthavee, N. (2021). COVID-19, Lockdowns and Well-Being: Evidence from Google Trends. Journal of Public Economics, 193: 104346. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104346
Brück, T., Ferguson, N., Justino, P., & Stojetz, W. (2020). Trust in the Time of Corona. WIDER Working Paper 2020/82. Helsinki: UNU-WIDER.
Caballero‐Domínguez, C. C., De Luque‐Salcedo, J. G., & Campo‐Arias, A. (2021). Social capital and psychological distress during Colombian coronavirus disease lockdown. Journal of Community Psychology, 49(2), 691-702.
Chatzopoulou, S. (2020). Social trust and government responses to Covid-19. Social Europe
Cheshm berah, M., Karbasiyan, M., Yavari, A., & Khayambashi, B. (2014). Knowledge management strategy in crisis management. Journal of Law Enforcement Order and Security Winter 2014 - Issue 28 Scientific-Research / ISC (26 pages - from 27 to 52).
 (in Persian)
Chu, S. C., & Kim, Y. (2011). Determinants of consumer engagement in electronic word-of-mouth(eWOM) in social networking sites. International journal of Advertising, 30 (1), 47-75.
Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory, Cambridge, Harvard University Press.
Danaeifard, H. & Mozafari, Z. (2008). Promoting validity and reliability in qualitative management research: a reflection on research audit strategies. Journal of Management Research, 1. 1, (131-162). (in Persian)
Dave, D., Friedson, A., Matsuzawa, K., McNichols, D., Redpath, C., & Sabia, J. (2020a). Risk Aversion, Offsetting Community Effects and COVID-19: Evidence from an Indoor Political Rally. NBER Working Paper 27522. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w27522
Dave, D., Friedson, A., Matsuzawa, K., Sabia, J., & Safford, S. (2020b). ‘Black Lives Matter Protests, Social Distancing, and COVID-19’. NBER Working Paper 27408. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w27408
Dave, D., McNichols, D., & Sabia, J. (2020c). ‘The Contagion Externality of a Suprespreading Event: The Sturgis Motorcycle Rally and COVID-19’. Southern Economic Journal, 87(3), 769–807. https://doi.org/10.1002/soej.12475
Dave, D., McNichols, D., & Sabia, J. (2021). ‘Political Violence, Risk Aversion, and Non-Localized Disease Spread: Evidence from the U.S. Capitol Riot’. NBER Working Paper 28410. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w28410
Ding, W., R. Levine, C. Lin., & W. Xie. (2020). Social Distancing and Social Capital: Why US Counties Respond Differently to COVID-19. Available at SSRN 3624495. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3632620
Durante, R., Guiso, L., & Gulino, G. (2021). ‘Asocial Capital: Civic Culture and Social Distancing during COVID-19’. Journal of Public Economics, 194, 104342. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104342
Egger, E-M., Jones, S., Justino, P., Manhique, I., & Santos, R. (2020). ‘Africa’s Lockdown Dilemma: High Poverty and Low Trust’. WIDER Working Paper 76/2020. Helsinki: UNU-WIDER. https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/833-7
Eghbali, A. & KhayamMoghadam, S. (2016). The effect of knowledge management on the success of crisis management. The 5th International Conference on Management Sciences and Accounting. (in Persian)
Eichhorst, W., P. Marx and U. Rinne(2020), Manoeuvring Through the Crisis‌: Labour Market and Social Policies during the COVID-19 Pandemic, Intereconomics, 55 (6), 375-380.
Fazi, T. (2006). Designing and Explaining the Social Capital Model of Payam-e-Noor University, Unpublished Doctoral Thesis, Public Administration, Allameh Tabatabai University. (in Persian)
Fetzer, T., Hensel, L., Hermle, J., & Roth, C. (2020). Coronavirus perceptions and economic anxiety. Review of Economics and Statistics, 1-36
Fraser, T., Aldrich, D. P., & Page-Tan, C. (2021). Bowling alone or distancing together? The role of social capital in excess death rates from COVID19. Social Science & Medicine, 114241.
Fraser, T., and D. P. Aldrich. (2020). Social Ties, Mobility, and COVID-19 spread in Japan. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3544373
Fraser, T., Page-Tan, C., & Aldrich, D. P. (2021). Won't You Be My Neighbor? Uncovering ties between Social Capital and COVID-19 Outcomes at Local Levels. Uncovering ties between Social Capital and COVID-19 Outcomes at Local Levels (February 18, 2021).
Fukuyama, F. (1999). Social Capital & Society. The institute of public policy. The social Market Foundation.
Ghilich Li, B. & Moshabaki, A. (2006). The role of social capital in creating the intellectual capital of the organization, Management Knowledge Quarterly, 75, 147-159. (in Persian)
GiritliNygren, K., & Olofsson, A. (2020). Managing the Covid 19 pandemic through individual responsibility:The consequences of a world risk society and enhance edethopolitics. Journal of Risk Research., Retrieved  from: http://refhub.elsevier.com/S2444-569X(20) 30038-X/sbref0090
Grömling, M. (2019), Industrieller Strukturwandel im Zeitalter der Digitalisierung, ifo Schnelldienst, 72 (15), 8-12.
Hekmat, N. (2013). An Introduction to Pierre Bourdieu's Methodological Approach to the Concept of Cultural Capital. Cultural Research Society Quarterly, 4(1), 178-155.
(in Persian)
Jahangiri, J. & Shokrizadeh, T. (2010). Investigating the effect of social capital on the performance of women's NGOs from the perspective of members in Shiraz. Women and Society Quarterly. 1 (3), 73-91. (in Persian)
Joshi, A., & Aoki, M. (2014). The role of social capital and public policy in disaster recovery‌: A case study of Tamil Nadu State, India. International Journal of Disaster Risk Reduction, 100-108.
Karabag, S. F. (2020). An unprecedented global crisis! the global, regional, national, political, economic and commercial impact of the coronavirus pandemic. Journal of Applied Economics and Business Research, 10‌(1), 1-6.
Karim Zadeh, H., Khaleghi, A., & Naghizadeh, R. (2020). Analysis of rural community environmental perception of coronavirus outbreak in the central part of Varzeqan city.Space Economics and Rural Development. 1400; 9 (33), 49-70.. (in Persian)
Kawamoto, K., & Kim, K.(2016). Social Capital and efficiency of earthquake waste management in Japan. International Journal of Disaster Risk Reduction.
Kkubun, K. (2020). Social Capital May Mediate the Relationship between Social Distance and OVID-19 Prevalence. arXiv preprint arXiv:2007.09939. https:// arxiv.org/abs/2007.09939
Knappertz, S. (2021). One Country Alone Cannot Solve These Problems: German Leadership's Role in Europe's Decade of Crisis.
Kuchler, Theresa, Dominic Russel., & Johannes Stroebel.(2020). “The Geographic Spread of COVID-19 Correlates with Structure of Social Networks as Measured by Facebook.” NBER working paper. https://arxiv.org/abs/2004.03055
Li, G., Fan, Y., & Lai, Y, et al. (2020). Coronavirus Infections and Immune Responses. J Med Virol, 92(4):424-432.
Lópz, V., Vázquez, T., Alonso-Titos, J., Cabello, M., Alonso, A., Beneyto, I. & Gutiérrez, E. (2020). Recommendations on management of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic (Covid-19) in kidney transplant patients. Nefrología (English Edition‌(.
Lpez, V., Vázquez, T., Alonso-Titos, J., Cabello, M., Alonso, A., Beneyto, I. & Gutiérrez, E.(020). Recommendations on management of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic (Covid-19) in kidney transplant patients. Nefrología (English Edition).
Makridis, C. A., & Wu, C. (2021). How social capital helps communities weather the COVID-19 pandemic. PloS one, 16(1), e0245135
Mao, J., and Zeng, D. (2020). Can Neighborhood Protect Residents from Mental Disorder during the CVID-19 Pandemic? Chinese Sociological Review.
Maridis, C. A., and Wu, C. (2020). Ties that Bind (and Social Distance): How Social Capital Helps Comunities Weather the COVID-19 Pandemic. SSRN working paper. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3592180
Miamoto, Y.(2010). Social capital and livelihood recovery‌:‌ post-tsunami Sri Lanka as a case. Disaster Prevention and Management, 548-564.
Mio, J., Zeng, D. and Shi, Zh. (2020). Can neighborhoods protect residents from mental disressduring the COVID-19 pandemic? Evidence from Wuhan. " Chinese Sociological Review
Mohammadi, H. (2003). Crisis management and social capital. Social Welfare, 11‌ (2)‌, 45-21.
(in Persian)
Mohan, D. (2020). Coronavirus‌:‌ The great leveler.
Motamed-Jahromi, M., & Kaveh, M. H. (2021). The Social Consequences of the Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak in Iran: Is Social Capital at Risk? A Qualitative Study. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases, 2021.
Murphy, B. (2007). Locating social capital in resilient community-level emergency management. Natural Hazards‌, (41), 297-315.
Muzakki, F. (2020). The Global Political Economy Impact of Covid-19 and The Implication to Indonesia. Journal of Social Political Sciences, 1‌(2), 76-92.
Nelson, H. D., Fu, R., Zakher, B., Pappas, M., & McDonagh, M.(2019). Medication use for the risk reduction of primary breast cancer in women‌:‌ updated evidence report and systematic review for the US Preventive Services Task Force. Jama, 322‌(9), 868-886.
Nugroho, I. (2020). Fostering online social capital during the COVID-19 pandemic and new normal. Journal of Socioeconomics and Development, 3(2), 74-78.
O’Connor, K. M., & Gladstone, E. (2018). Beauty and social capital‌:‌ Being attractive shapes social networks. Social Networks, 52, 42-47. Organizational justice in government organizations. Journal of Public Administration, 1‌ (4) ‌, 3-19. (in Persian)
Pakseresht, S. (2014). Considerations and Strategies for Promoting Social Capital. Culture Strategy, 2‌ (25)‌, 104-71. (in Persian)
Pitas, N., and Colin, E. (2020). Social Capital in the Response to COVID-19. American Journal of Health Promotion.
Poorezat, A., Firoozpoor, A., & Sadabadi, A. (2013). Study and comparison of community-based crisis management approach in selected countries. Quarterly Journal of Management of Government Organizations, 1‌ (2) ‌, 37-52. (in Persian)
Putnam, R.(1993). The prosperous community‌:‌ Social capital and public life. The American Prospect.
Qian, Y., and A. Hanser.(2020). How Did Wuhan Residents Cope with a 76-Day Lockdown? Chinese Sociological Review. doi:10.1080/21620555.2020.1820319.
Rahill, G., Ganapati, N. E., Clérismé, J. C., & Mukherji, A.(2014). Shelter recovery in urban Haiti after the earthquake‌:‌ the dual role of social capital. Disasters, S73-S93.
Reininger, B. M., Rahbar, M. H., Lee, M., Chen, Z., Alam, S. R., Pope, J., & Adams, B. (2013). Social capital and disaster preparedness among low income Mexican American in a disaster prone area. Social Science & Medicine, 50-60.
Reshadatjoo, H., Rezaei, A., & Mirhaghjoo, M. (2011). The Role of Social Capital in Managing Social Crises in Iranian Metropolises: A Case Study of Rasht. Urban management studies, 6‌ (3)‌, 23-1. (in Persian)
Rininger, J.A., Clegg CH, Roque, R., Perrone, LA., Rininger, JA., Bowen R, et al. (2014) GLA-AF, an Emulsion-Free Vaccine Adjuvant for Pandemic Influenza. PLOS ONE 9(2), e88979. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0088979
Sadr momtaz, N. Tayebi, J., & Mahmoodi, M. (2007). A Comparative Study of Disaster Management Planning in Selected Countries. Journal of Tehran University of Medical Sciences. 65‌ (1) ‌, 14-19. (in Persian)
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business.
Sefidgaran, B., Gholipor, A., Faghihi, A., Shahhoseini, M.A. (2018). Explaining the dimentions of human resource managers development in a competency – based banking system: The application of them analysis. Iranian Journal of Management Sciences, 13(50), 1-32.
(in Persian)
Sharepoor, M. (2001). Erosion of social capital and its consequences. Letter of Tehran Sociological Association. Kalame Publishers. (in Persian)
Shaw, R. (2011). Climate and Disaster Resilience in Cities (Community, Environment and Disaster Risk Management, Volume 6 ed.). (R. Shaw, & A. Sharma, Eds.) Bingley‌: Emerald.
Shimada, G. (2015). The role of social capital after disasters‌:‌ An emperical study of Japan based on Time-Series_Cross_Section(TSCS) data from 1981 to 2012. International Journal of Disaster Risk Reduction, 388-394.
Tajbakhsh, G. (2020). An Analysis of the New Lifestyle of the Post-Corona Age. Strategic Studies in Public Policy, 10 (35), 340-360. (in Persian)
Tajbakhsh, K. (2004). Social Capital: Trust, Democracy and Development / Compiled by Kian Tajbakhsh: By Robert Putnam and ... 1. Translated by Afshin Khakbaz, Hassan Pouyan, Tehran: Cultural Research Office. (in Persian)
Uchler, T., Russel, D. and Stroebel, J. (2020). The Geographic Spread of COVID-9 Correlates with Structure of Social Networks as Measured by Facebook. NBER working paper. ttps://arxiv.org/abs/2004.03055
Varshney, L. R., and R. Socher. )2020(. COVID-19 Growth Rate Decreases with Social Capital. medRxiv
Visentin, M., Reis, R. S., Cappiello, G., & Casoli, D. (2021). Sensing the virus. How social capital enhances hoteliers’ ability to cope with COVID-19. International Journal of Hospitality Management, 94, 102820.
Wilson, G. A. (2013). Community reilience social memory and post-2010 Christchurch‌ (New Zealand) earthquakes. Area, 45‌(2), 207-215.
Wu, C. (2020). How Does Gun Violence Affect Americans’ Trust in Each Other? Social Science Research, 91‌, 102449. doi‌: 10. 1016/j. ssresearch.2020.102449.
Wu, C., Wilkes, R., Fairbrother, M. and Giordano, G. (2020). Social Capital, Trust, and State Coronavirus Testing. Contexts. Accessed on May 1, 2020. https:// contexts.org/blog/healthcare-and-critical-infrastructure/#wu
Zhang, Y. d., Gao, Y. q., Tang, Y., & Li, Y. h. (2021). The role of workplace social capital on the relationship between perceived stress and professional identity among clinical nurses during the COVID‐19 outbreak. Japan Journal of Nursing Science, 18(1), e12376.
Zhao, Y.(2013). Social Networks and Reduction of Risk in Disasters‌:‌ An Example of the Wenchuan Earthquake. In W. -J. J. Yeung, & M. T. Yap, Economic Stress, Human Capital, and Families in Asia(pp. 171-182). Springer Netherlands.