نویسنده = ������������ ��������������
بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک‌های رهبری تحول‎آفرین و مبادله رهبر – پیرو

دوره 2، شماره 4، فروردین 1389

فرشید حسینی؛ حمزه رایج؛ مهرداد استری؛ سید مهدی شریفی