نویسنده = ������������������ ������������ ��������������
طراحی و اعتباریابی مدل اعتماد تعالی‌بخش در شهرداری تهران (نمونه‌کاوی: معاونت معماری و شهرسازی)

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 648-683

10.22059/jipa.2021.331189.3031

محمد حسین عمرانی صباغی؛ محمد عطایی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود مدیری


طراحی و تبیین الگوی اثربخش نظام اداری ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 591-616

10.22059/jipa.2017.62178

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی