طراحی و اعتباریابی مدل اعتماد تعالی‌بخش در شهرداری تهران (نمونه‌کاوی: معاونت معماری و شهرسازی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى دکترى، گروه مدیریت دولتى، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتى، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

 
هدف: اعتماد اخیرا تبدیل به ابزار اصلی دستیابی به همکاری در روابط بین‌سازمانی و بین‌فردی شده و حجم سرمایه‌اجتماعی را افزایش می‌دهد. هدف پژوهش حاضر نیز طراحی مدل اعتماد تعالی بخش و ارائه الگویی توصیفی است که چگونگی شکل‌گیری اعتماد شهروندان نسبت به شهرداری تهران در حوزه معماری و شهرسازی را نمایش می‌دهد.
روش: به‏منظور تحقق این هدف ابتدا ابعاد مفهوم اعتماد تعالی بخش و عوامل مؤثر بر آن در شهرداری تهران از طریق مصاحبه، مطالعات کتابخانه‌ای و فیش‌برداری و تحلیل تم استخراج شد. سپس با به کارگیری روش دلفی و بهره‌گیری از نظرهای 29 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق مهم‏ترین ابعاد اعتماد تعالی بخش و عوامل مؤثر بر آن در شهرداری تهران شناسایی شد.در این مرحله از روش نمونه‏گیری تصادفی (گلوله برفی)استفاده گردید. در مرحلة بعد پس از تعیین حجم نمونه براساس جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 385 نفر از مراجعان بخش معماری و شهرسازی شهرداری تهران انتخاب شدند و ابعاد و عوامل شناسایی شده در قالب پرسش‏نامه‌ای در اختیار آن‌ها قرار گرفت. داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد
یافته‌ها: در نهایت مدل عوامل مؤثر بر اعتماد تعالی بخش شامل 12 متغیر در دو بخش ابعاد اعتماد تعالی بخش (شامل اعتماد ابزاری و اعتماد ارزش‌گرایانه) و نیز عوامل مؤثر بر آن (شامل کیفیت خدمات الکترونیک، ارتباطات اداره امور عمومی، پاسخ‏گویی، سازگاری فرهنگی، مشروعیت، رسانه‌های اجتماعی آنلاین، مشارکت مدنی، سبک زندگی ایرانی- اسلامی، شفافیت و رضایتمندی شهروندان) طراحی شد
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد اعتماد تعالی بخش به نهاد شهرداری تابع محض نحوه عملکرد شهرداری‌ها نیست بلکه سایر عوامل زمینه‌ای و محیطی نیز می‌توانند در این معادله ایفای نقش کنند. لذا اشراف کلی شهرداری تهران به عوامل بسترساز و زمینه‌ای مذکور، مبنی بر تأثیر مؤلفه‌های راهبردی محیطی که نهادهای اجتماعی و سایر کنش‌گران در آن به فعالیت و تعامل با یکدیگر می‌پردازند، به‏منظور طراحی یک مدل نسبتاً فراگیر در این حوزه، بهترین نتیجه ممکن را عاید شهرداری‌ها خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Validating a Model of Transcendent Trust in Tehran Municipality (Case Study: Deputy of Architecture and Urban Development)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Omrani Sabaghi 1
  • Mohammad Ataee 2
  • Gholamreza Memarzadeh Tehran 3
  • Mahmood Modiri 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, Tehran South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Trust recently has become the main tool in achieving collaboration in the inter-organizational and inter-individual and it’s raising the volume of social capital. The purpose of this study is to design a model of transcendent trust in Tehran Municipality and develop a descriptive paradigm that reveals how to form citizens' trust in corresponding Tehran Municipality in the architecture and urban development area.
Methods: To achieve the study purpose, first of all, the dimensions and the influencing factors on transcendent trust in Tehran Municipality is determined by studying the documents and literature study, survey by questionnaire and interview of 29 people in elite group. In this stage the Snowballing sampling was used. Meanwhile, Delphi technique used in two stages to obtain the most important dimensions and influencing factors. Next, after determining the sample size based on Krejcie & Morgan table and simple random sampling, 385 subjects, who had visited Tehran’s Architecture and urban development sector, were selected to take part in the study and provide a response to the questionnaire. The data analysis process is done by theme method and structural equation modeling (PLS software).
Results: Finally the model of effective factors on transcendent trust formed with 12 latent variables in two-part of dimensions of transcendent trust (including Instrumental trust and Axiological trust) and the effective items on it (including E-services quality, Public Administration Communication, Accountability, Cultural compatibility, Legitimacy, Online social media, Civil partnership, Iranian-Islamic lifestyle, Transparency, and Citizens' satisfaction
Conclusion: The finding revealed that transcendent trust totally hasn’t taking from Municipality performance. Indeed, there are some concept and environmental factors which play a vital role in this function. . So the full awareness of Municipality of Tehran that affecting of Environmental Strategic factors that interacting to each other, has the best possible result for Municipalities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendent trust
  • Instrumental trust
  • Axiological trust
  • Tehran municipality
  • Citizens' satisfaction
اصغری، حرمت؛ اسدی، اسماعیل (1392). تأثیر پاسخ‌گویی بر اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی ایران). خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی)، 4(9-10)، 53-75.
جهانگیری، جهانگیر؛ سردارنیا، خلیل اله؛ علیزاده، قاسم (1395). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارای سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز). توسعه اجتماعی، 10(3)، 67-82.
حیدری، آرمان؛ احمدی، سیروس؛ زارعی، معصومه (139۷). رابطه سلامت اداری و نهادینگی سازمان با اعتماد نهادی. جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 5 (12)، 247-268.
خرمشاد، محمدباقر؛ سوری، فرزاد (1398). اعتماد نهادی، دانشگاه‌های دولتی و جامعه‌پذیری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 11(2)، 1-30.
زاهدی، شمس‌السادات؛ خانباشی، محمد؛ رضایی، الهام (1390). افزایش اعتماد عمومی بر پایه ارتقای فرهنگ پاسخ گویی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 3(5)، 69-94.
شجاعی، دلارام؛ پرتوی، پروین (1394). تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد و ارتقای اجتماع‌پذیری در فضاهای عمومی شهر تهران (نمونه موردی دو محله و یک ناحیه در منطقه 7 تهران). باغ نظر، 12(34)، 93-108.
عبداله زاده فرد، علی رضا (1396). نقش فضای عمومی شهری در شکل‌گیری اعتماد اجتماعی (نمونه موردی: پارک حاشیه چمران، کلان شهر شیراز). آمایش محیط، 10(39 )، 157-181.
کوهی نصرآبادی، محسن؛ حمامی، عطیه؛ عبیدی، نسرین (1395). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتماد شهروندان نسبت به سازمان‌های شهری مورد مطالعه: شهرداری کاشان. مدیریت سرمایه اجتماعی، 3(3 )، 369-389.
مولوی، زینب؛ حسینی ابوعلی، معصومه، جعفری؛ سیدمحمدباقر (1396). ارتقای اعتماد عمومی شهروندان: بررسی نقش حکمرانی خوب و خدمات دولت الکترونیکی. مجله علمی مدیریت سرمایه اجتماعی، 4(4)،571-594.
مسعودنیا، حسین؛ محموداوغلی، رضا؛ رهبر قاضی، محمود رضا ؛ فروغی، عاطفه (1390). بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی. نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی تبریز، 14(35)، 171-192.
هاشم زهی، نوروز؛ جاه بین، زهرا (1392). عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه. مطالعات رسانه‌ای، 8 (23)، 145-158.
 
References
Abdollahzadeh Fard, A.R. (2018). The role of urban public space in the formation of social trust (Case study: Chamran suburban park, Shiraz metropolis Environmental Management, 10 (39), 157-181. (in Persian)
Abu Hasanein, A. M. (2017). The Effect of Accountability Elements on Public Trust: An Empirical Study on the Palestinian Authorities in Gaza Strip. The Islamic University of Gaza, Master thesis, Supervisor: Abumouamer, M.
Akgul, D. (2012). Measuring the Satisfaction of Citizens for the Services given by the Municipality: The Case of Kirşehir Municipality. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 555-560.
Asghari, H., & Asadi, E. (2013). Effect of accountability on public trust and political trust (case study: public organization of Iran). Public administration mission Quarterly, 4(9): 53-75. (in Persian)
Bolwerk, W., Groot, N.(2016). How Trust and Understanding in a Municipal Organization can Lead to more Effective and Credible Leadership. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 226, 269–277. doi:10.1016/j.sbspro.2016.06.188.
Cho, W. (2012). Accountability and representation? How electoral systems promote public trust in African legislatures. An international journal of policy, administration and institutions, 25(4): 617-637.
Du Plessis, Ch. (2017). The role of content marketing in social media content communities. SA Journal of Information Management, 19(1).
Flexon, J., Lurigio A.J.(2009). Exploring the dimensions of trust in the police among Chicago juveniles, Journal of Criminal Justice, 37(2), 180- 189.
Gehl, J. (1987). Life between Building, New York, MCG.
Gil de Zúñiga, H., Jung, N. & Valenzuela, S. (2012). Social media use for news and individuals' social capital, civic engagement and political participation. Journal of ComputerMediated Communication, 17(3): 319-336.
Gracia, D. B., & Casalo Arino, L.V. (2014). Rebuilding public trust in government administrations through e-government actions. Revista Espanola de Investigacion en Marketing ESIC, http://dx.doi.org/10.1016/j.reimke.2014.07.001
Hall, E. T. (1982). The hidden Dimension. New York: Anchor books, Cambridge University Press. Available from: http://region7.tehran.ir/
Hashem Zehi, N., Jahbin, Z. (2013). Factors Affecting Trust in Judicial Public Relations Performance, Media Studies, 8(23), 145-158. (in Persian)
Heald, D. (2006). Varieties of transparency. In C. Hood & D. Heald (Eds.), Transparency: The Key to Better Governance? (pp. 25-43). New York: Oxford University Press.
Heydari, A., Ahmadi, S. and Zarei, M. (2018). The relationship between organizational health and institutional organization with institutional trust. Sociology of social institutions, 5(12), 247-268. (in Persian)
Hough, M., Jackson, J. and Bradford, B. (2013). Legitimacy, Trust and Compliance: An Empirical Test of Procedural Justice Theory Using the European Social Survey, in Tankebe, J. and Liebling, A. (eds.) Legitimacy and Criminal Justice: An International Exploration, Oxford: Oxford University Press.
Jackson, J., Bradford, B., Hough, M., Kuha, J., Stares, S. R., Widdop, S., Fitzgerald, R., Yordanova, M., and Galev, T. (2011). Developing European Indicators of Trust in Justice. European Journal of Criminology, 8, 267—285.
Jahangiri, J., Sardarnia, K.A. (2016). Using and Trusting in Media, Type of Governance and the Political Trust of University Students: A Case Study Journal of Politics and Law, 9(6), 20. (in Persian)
Khorramshad, M.B. and Suri, F. (2019). Institutional trust, public universities and political socialization in the Islamic Republic of Iran. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 11(1), 1-30. (in Persian)
Kim, S. (2016). Public Trust in Government in China and South Korea: Implications for Building Community Resilience. Chinese Public Administration Review, 7(1), 35-76.
Kim, S. E. (2005). The role of trust in the modern administrative state: An integrative model. Administration & Society, 37: 611–635. doi:10.1177/0095399705278596.
Kravitz, R. (1998). Patient Satisfaction with Health Care: Critical Outcome or Trivial Pursuit? Journal of General Internal Medicine, 13(4), 280–282.
Lang, J. (2002). Creating architectural theory (Einifar, Trans.). University of Tehran, Tehran.
Lincoln, Y. S., Guba, E. G. (1989). Naturalistic inquiry, Thousand Oaks, CA: Sage. P: 124.
Ma, L., & Christensen, T. (2018). Government Trust, Social Trust, and Citizens’ Risk Concerns: Evidence from Crisis Management in China. Public Performance & Management Review, (July): 1-22.
Masoudnia, H., Mahmoud Oghli, R., Rahbar Ghazi, M.R. and Foroughi, A. (2011). Investigating the Relationship between Internet Use and Political Approach and Participation, Journal of Tabriz Faculty of Humanities and Social Sciences, 14 (35), 171-192. (in Persian)
Mizrahi, Sh., Vigoda-Gadot, E., & Cohen, N. (2010) Trust, Participation and Performance. Public Management Review, 12(1), 99-126.
Nasrabadi, M., Hamami, A., Abidi, N. (2017). Investigating the social factors affecting citizens' trust in urban organizations (Case study: Kashan Municipality). Scientific Journal of Social Capital Management, 3(3), 369-389. (in Persian)
Olsen, A. L. (2015). Citizen (dis) satisfaction: An experimental equivalence framing study. Public Administration Review, 75(3), 469-478.
Osmand, H. (1957). Function as basis of psychiatric ward design. New York: Holt Rine hart & Winston.
Park, H., Blenkinsopp, J. (2011). The roles of transparency and trust in the relationship between corruption and citizen satisfaction. International Review of Administrative Sciences, 77(2), 254- 274.
Park, M. J., Choi, H., Kim, S. K., & Rho, J. J. (2015). Trust in government’s social media service and citizen’s patronage behavior. Telematics and Informatics, 32(4), 629-641
Prat, A. (2005). The wrong kind of transparency. American Economic Review, 95, 77.
Rawlins, B. R. (2008). Measuring the relationship between organizational transparency and employee trust. Public Relations Journal, 2(2), 1-21.
Roux, D, Chevalier, C, Nabec, L. (2015). Les parties prenantes consuméristes et l’impact de leur dynamique collective pour les entreprises. Décisions Marketing, 77, 47–62.
Rumi, Z., Hosseini Abu Ali, M., Jafari, S.M.B. (2017). Promoting Citizens' Public Trust: Examining the Role of Good Governance and e-Government Services. Scientific Journal of Social Capital Management, 4 (4), 571-594. (in Persian)
Sardarnia, Kh., Badri, K., Aminizadeh, S. (2021). The Relationship between Social Networks and Institutional Trust (Case Study: Shiraz University Students). Strategic Policy Research, 10(36), 101-127. (in Persian)
Saunders, M., Lewis P., Thornhill A. (2016). Research methods for business students (7th ed). Pearson Education.
Schwei, R. J., Kadunc, K., Nguyen, A. L., & Jacobs, E. A. (2014). Impact of sociodemographic factors and previous interactions with the health care system on institutional trust in three racial, ethnic groups. Patient Education and Counseling, 96(3), 333-338.
Shojaei, D., Partovi, P. (2015). Analysis of effective factors on creating and promoting socialization in public spaces of Tehran (Case study: District 7 of Tehran). Monthly Garden Monthly, 12(34), 93-108. (in Persian)
Stipak, B. (1979). Citizen Satisfaction with Urban Services: Potential Misuse as a Performance Indicator. Public Administration Review, 39(1), 46–52.
Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. The Academy of Management Review, 20(3), 571–610. https://doi.org/10.2307/258788.
Taniguchi, H., Marshall, G.H. (2014). The Effects of Social Trust and Institutional Trust on Formal Volunteering and Charitable Giving in Japan.  International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 25, 150–175.
Van Craen, M., Skogan, W.G. (2015). Trust in the Belgian police: The Importance of Responsiveness, European Journal of Criminology, 12(2), 129-150.
Van de Walle, S. and Van Ryzin, G.G. (2011). The Order of Questions in a Survey on Citizen Satisfaction with Public Services: Lessons from a Split-Ballot Experiment. Public Administration, 89(4), 1436–50.
Van Ryzin, G. (2013). An Experimental Test of the Expectancy-Disconfi rmation Th eory of Citizen Satisfaction. Journal of Policy Analysis and Management 32(3): 597–614.
Vestergaard, A. (2014). Mediatized Humanitarianism: Trust and Legitimacy in the Age of Suspicion. Journal of Business Ethics, 120(4), 509–525. 
Warren, Anne Marie; Sulaiman, Ainin; Jaafar, Noor Ismawati (2014). Social media effects on fostering online civic engagement and building citizen trust and trust in institutions. Government Information Quarterly, 31(2), 291–301. 
Williams, B. (1994). Patient Satisfaction: A Valid Concept? Social Science and Medicine 38(4), 509–516.
Worthy, B. (2013). Some are more open than others: Comparing the impact of the Freedom of Information Act 2000 on local and central government in the UK. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 15, 395–414.
Zahedi, Sh., Khanbashi, M., & Rezaie, E. (2011). Increasing public trust based upon promoting accountability culture. Executive Management quarterly, 3(5): 69-94. (in Persian)
Zhao, D., Hu, W. (2015). Determinants of public trust in government: Empirical evidence from urban China. International Review of Administrative Sciences.