نویسنده = غلامرضا معمارزاده طهران
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین الگوی اثربخش نظام اداری ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 591-616

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی