نویسنده = �������� ������ ��������
بررسی و تحلیل ارزش‌های خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 103-125

10.22059/jipa.2021.314456.2856

مظاهر یوسفی امیری؛ احمد علی خائف الهی؛ علی اصغر فانی؛ مهدی مرتضوی


واکاوی دلایل و عوامل چسبندگی شغلی: پژوهشی آمیخته

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 459-480

10.22059/jipa.2018.264662.2351

احمد خانی؛ جلیل دلخواه؛ احمد علی خائف الهی


مدل شایستگی مدیران دولتی ایران ( بر اساس صحیفه امام (ره)) رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد

دوره 3، شماره 8، دی 1390، صفحه 75-92

رویا اسدی فر؛ ، احمدعلی خائف الهی؛ علی رضائیان