نویسنده = ������������ ������������ �������� ��������
طراحی و اعتباریابی مدل اعتماد تعالی‌بخش در شهرداری تهران (نمونه‌کاوی: معاونت معماری و شهرسازی)

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 648-683

10.22059/jipa.2021.331189.3031

محمد حسین عمرانی صباغی؛ محمد عطایی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود مدیری