نویسنده = ���������� ������������ ��������
واکاوی تجارب کوچک‌سازی دولت در ایران

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 184-211

10.22059/jipa.2021.320938.2920

محمد حق‌شناس گرگابی؛ ادریس ابراهیم بیگی؛ جواد حدادی دوزین