نویسنده = علی ربیعی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در سازمان‌های ارتباطاتی و رسانه‌ای دولتی

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 517-538

طاهر روشندل اربطانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ علی ربیعی؛ سودابه رادفرد