نویسنده = ���������������� ���������������� ����������
ارائۀ چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 691-710

10.22059/jipa.2017.62183

مجتبی محمدنژاد شورکایی؛ سیدرضا سیدجوادین؛ محمدعلی شاه حسینی؛ عباسعلی حاج کریمی