نویسنده = ������ �������� ���������� ������ ��������
تحلیل کانونی روابط بین خودکارآمدی و ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 325-348

10.22059/jipa.2016.59882

داریوش توسلی؛ حسن قلاوندی؛ میر محمد سید عباس زاده؛ عبدالزهرا نعامی