نویسنده = �������� ���������� ��������
کاربرد تئوری اتوپایسیس در مدیریت

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 427-462

10.22059/jipa.2017.211659.1774

نیره اسحق زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ محمد ابویی اردکان