نویسنده = ������������������ ����������������
گناه‎های کشنده در بودجه‎بندی عمومی ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 31-58

10.22059/jipa.2018.247589.2143

میریعقوب سیدرضائی؛ علی اصغر پورعزت؛ مجتبی امیری؛ عادل آذر