نویسنده = �������� �������� ��������
مدل تجزیه و تحلیل خط‎مشی عمومی در ایران

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 255-276

10.22059/jipa.2016.59879

رؤیا اسدی فرد؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر؛ سید مهدی الوانی