مدل تجزیه و تحلیل خط‎مشی عمومی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ـ سیاستگذاری در بخش عمومی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

با وجودی که تجزیه و تحلیل خط‎مشی‎های عمومی برای سیستم‎های خط‎مشی‎گذاری عمومی ضرورت محسوب می‎شود، یکی از عمده‎ترین مسائل سیستم خط‎مشی‎گذاری ایران، نبود معیاری برای تجزیه و تحلیل خط‎مشی‎های عمومی است؛ به همین دلیل پژوهش پیش رو با هدف دستیابی به مدلی برای تجزیه و تحلیل خط‎مشی‎های عمومی اجرا شده است تا با استفاده از روش تئوری داده‎بنیاد چندگانه، به خلق تئوری و مدل تجزیه و تحلیل خط‎مشی عمومی متناسب با مقتضیات کشور بپردازد. برای این منظور، طی برگزاری مصاحبه‎های اکتشافی و عمیق با 40 نفر از سیاستگذاران کشور، مدل تجزیه و تحلیل خط‎مشی‎های عمومی در ایران طراحی شد. مدل طراحی‎شده شامل سه بعد اصلی «تجزیه و تحلیل تدوین»، «تجزیه و تحلیل اجرا» و «تجزیه و تحلیل ارزیابی» می‎شود که هر یک از این ابعاد، اجزا و عناصر تشکیل‎دهندۀ تجزیه و تحلیل خط‎مشی عمومی را نشان می‎دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public Policy Analysis Model in Iran

نویسندگان [English]

  • Roya Asadifard 1
  • Ali Asghar Fani 2
  • Adel Azar 3
  • Seyyed Mahdi Alvani 4
چکیده [English]

Although public policy analysis is essential for public policy systems, the lack of public policy analysis is one of the most important problems of public policy making system in Iran. Thus, this research implemented to achieve a model for analyzing public policies, using multiple grounded theory method, to create theories and models compatible with the country`s conditions. For this purpose, public policy analysis model designed in Iran, based on deep interviews with 40 public policy makers. This model contains 3 main dimensions: “Formulation analysis”, “Implementation analysis” and “Evaluation analysis” that each of them shows the components and elements of public policy analysis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis
  • Multi-grounded theory
  • Public Policy
  • Public policy analysis
Ali Ahmadi, A.R. & Saeed Nahaee, V. (2007). A Comprehensive Explanation of Research Methods (Paradigms, Strategies, Designees and Quantitative, Mixed Approaches). Tehran: Knowledge Production Publication. (in Persian)
Allan, G. (2003). A critique of using grounded theory as a research method. Electronic Journal of Business Research Methods, 2 (1), 1-10.
Danaeefard, H. & Emami, S.M. (2007). Qualitative Research Strategies: A Deliberation to Grounded Theory. Management Thinking, (2), 69-97.
(in Persian)
Danaeefard, H., Alvani, S.M. & Azar, A. (2004). Quantitative Research Methodology in Management: A Comprehensive Approach. Tehran: Saffar Publication.
(in Persian)
Dunn, W. (2007). Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: Pearson Prentice- Hall.
Dye, T. R. (2008).Understanding Public Policy. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Gerson, E. M. (1990). Supplementing Grounded Theory. Prepared for the Festschrift honoring Anselm L. Strauss. Tremont Research Institute. Available in: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.182.6336&rep=rep1&type=pdf.
Glaser, B. G. & Holton, J. (2004). Remodeling Grounded Theory. Forum: Qualitative Social Research, 5 (2).
Glaser, B. G. & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.
Goldkuhl, G. & Cronholm, S. (2010). Adding Theoretical Grounding to Grounded Theory: Toward Multi-Grounded Theory. International Journal of Qualitative Methods, 9(2), 187-205.
Houshmandyar, N. (2009). Research Method in Management, Political Management and International Relations. Tehran: Hezareh Sevoum Andishe Publication. (in Persian)
Kelle, U. (2005). “Emergence” vs. “Forcing” of Empirical Data? A Crucial Problem of “Grounded Theory” Reconsidered. Forum: Qualitative Social Research, 6(2).
Kivy, R. & Compenhood, L.O. (2000). Research Methodology in Social Science. by Nikgohar, A., Tehran: Toutia Publication. (in Persian)
Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F. & Hill, M. (2007). Public Policy Analysis. University of Bristol, The Policy Press.
Kraft, M.E. & Furlong, S.R. (2010). Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives. Washington DC: CQ Press.
Malagon, M. C., Huber, L. P.& Velez, V. N.(2009). Our Experiences, Our Methods: Using Grounded Theory to Inform a Critical Race Theory Methodology. Seattle Journal For Social Justice, 8 (1).
 Parsons, W. (2005). Public Policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis. Edward Elgar.
Parsons, W. (2007). Policy Analysis in Britain. In F. Fischer, G. J. Miller, M. S. Sidney. Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. (pp.537-552). CRC Press Taylor & Francis Group.
Reichertz, Jo. (2010). Abduction: The logic of Discovery of Grounded Theory. Forum: Qualitative Social Research, 11(1).
Sapru, R.K. (2010). Public Policy Art and Craft of Policy Analysis. PHI Learning Private Limited. New Delhi.
Shannak, R. O. & Aldhmour, F. M. (2009). Grounded Theory as a Methodology for Theory Generation in Information Systems Research. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. 15, 32-50.
Wiemer, D. L. & Vining, A. R. (2011). Policy Analysis. Pearson Longman Publication.
Wildavsky, A. (1979). The Art of Policy Analysis. In J.M. Shafritz, K.S. Layne & C.P. Borik. Classics of Public Policy. (pp.415-419) (2005( Pearson Longman Publication.