نویسنده = �������������� �������������� ��������
بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر رضایت شغلی (مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه تهران)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 167-180

10.22059/jipa.2016.57512

سعید صادقیان قراقیه؛ صابر شکری؛ زهره شاکری؛ گل آرا پورمجرب