نویسنده = مهدی شهبازی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر در تعلق خاطر کاری پرستاری در بیمارستان چشم پزشکی فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 39-56

معصومه بابایی خلجی؛ سید علی اکبر احمدی؛ مهدی شهبازی