نویسنده = ���������� ��������
تحلیل کانونی رابطة هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 45-66

10.22059/jipa.2014.51706

محمدرضا تقی زاده یزدی؛ افشار سلیمانی؛ ناصر رحمت؛ جواد نرگسیان