نویسنده = ������������������� ��������������
طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های مدیران پروژه‌های ملی کشور با تمرکز بر ریسک

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 57-78

10.22059/jipa.2013.50388

محمد سعید تسلیمی؛ رضا راعی؛ اسدالله فرزین‌وش؛ مکائیل برقی