نویسنده = حسین کاظمی
عوامل تعیین کنندة شکاف دیجیتالی (مطالعة موردی: شهروندان شهر رفسنجان)

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 681-703

10.22059/jipa.2014.52035

طاهر روشندل اربطانی؛ حسین کاظمی؛ فهیمه حاج اسماعیلی


ارائه مدل رهبری معنوی در نظام اداری ایران

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1392، صفحه 21-40

10.22059/jipa.2013.35546

سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی؛ حسین کاظمی