نویسنده = حسین کاظمی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل تعیین کنندة شکاف دیجیتالی (مطالعة موردی: شهروندان شهر رفسنجان)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 681-703

طاهر روشندل اربطانی؛ حسین کاظمی؛ فهیمه حاج اسماعیلی


2. ارائه مدل رهبری معنوی در نظام اداری ایران

دوره 5، شماره 13، بهار 1392، صفحه 21-40

سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی؛ حسین کاظمی